کندو- اسماعیل خویی

بیاد اسماعیل خویی شاعر نامدار معاصر که در آدینه
31 اردیبهشت‌1400 در تبعید جان سپرد
.

فضای بسته ای از گفت وگوی که بینشورانِ ما دارند

درست همچون کندویی ست

که ازدحام وهیاهوتمامِ زنبوران اش را دیوانه کرده است:

چنان وچندان کاینان،

اگر چه نوش هم می سازند،

به هر بهانه که پیش آید،

پیوسته،

دسته دسته،

به هم می تازند؛

وز کینه ای که پیدا نیست

کز چیست،

یا چراست،

به یکدیگر نیش می زنند:

بی آن که هرگز دریابند

که نیشِ زهرآگین شان را

به دشمنان،

که در میانه ی ایشان نیستند،

نه،بل،فقط به همالانِ خویش می زنند.

و گِردِ کندو

کُنامِ خِرسان است و گونه گونه ی میمونان؛

که دستبُرد و شبیخون بر درونه ی آن کانونِ نوش و نیش

مُدام بیشتر از پیش می زنند.

و دسته دسته ی زنبوران،

از خشمِ کورِ خویش،

هر بار،

آشفته تر

و بی تمیزتر از پیش

نیش به هم بیش می زنند!

یکم فروردین ۱۳۹۷،

بیدرکجای لندن