آه آزادی-منیر طه

آه آزادی

چه سنگین قیمتی داری

قیمتت سنگینیِ خونِ جوانان

پیکرِ در خاک و خون غلتیدۀ گُردآفریدان

اوجِ فریادت هراسِ نابکاران

ره رُوِ راهت اسیرِ بند و زندان

بنگر این هنگامه را

بَرتاب یکدم. یک دمِ دیگر

که بر پا خاسته سرتا سرِ ایران

غریوِ کاوه‌هایت پرکشیده

تا ستیغِ بَرکَشِ البرز

شوقِ میهمان دارد دماوندت

میهمانی بدتبار و بدگَهر بدنام

میهمانی خوار و خون‌آشام

از یادت مبَر

زنجیرِ خشمِ گیسوانم را

5 – اکتبر – 2022