Home هنر و ادبیات آرشیو هنر و ادبیات پوتین‌های شما کجاست؟-صدیقه وسمقی

پوتین‌های شما کجاست؟-صدیقه وسمقی

آی مردان جبهه‌های جنوب و غرب!
زنان کفش‌های آهنین به پا کرده‌اند
پوتین‌های شما کجاست؟

چه نشسته‌اید که هر آنچه به دست آورده بودید به باد رفت
دشمن به خانه‌ها زده است
به مدرسه‌ها حمله کرده است
دختران و پسران‌تان را دریده است
و چشمان زنان‌تان را نشانه رفته است
دشمن اموال‌تان را ربوده است

نگاه کنید
سیاه‌چال‌ها
بیشتر از حجم تمام تاریخ
پر است از جوانان‌تان
که زندگی را صدا می‌زنند
امروز روز جبهه است
امروز همه جا جبهه است
از جنوب تا شرق
از شمال تا غرب
تا قلب میهن
جوجه‌های شیطان که هر روز سر از تخم‌ها درمی‌آورند
هوا را مسموم کرده‌اند‌ و بر چهره‌ی مادرتان لجن پراکنده‌اند

کو آن غرش‌هایی که رعد را می‌ترساند؟
کو آن گام‌هایی که زمین را می‌لرزاند؟
خانه را لجن گرفته است.

آی مردان جبهه‌های جنوب و غرب!
برخیزید ‌
باید زندگی را برای بچه‌های‌مان پیدا کنیم
باید دریا را بیاوریم
و لجن‌ها را بشوییم
اینجا نباید مرداب شود. 🍂🍂🍂