شهادت- مجید نفیسی

به شاهدی ایرانی در دادگاه سوئدی

آیا یک فرقون طناب
نشانه‌ی دار زدن نیست؟
آیا کامیونی یخچالدار
نشانه‌ی چال کردن نیست؟
آیا یک جعبه شیرینی
نشانه‌ی نفرتی بیمارگون نیست؟

از پشت کرکره
تنها میتوان زندانبانها را دید
که از صحنه‌ی جنایت میگریزند.

اما وقتی به بند بازمیگردی
از جاهای خالی درمی‌یابی
که چند زندانی را هشتم مرداد
در گوهردشت به دار آویخته‌اند.

دوازدهم دسامبر دوهزار‌و‌بیست‌و‌یک