Home هنر و ادبیات آرشیو هنر و ادبیات سرود ایرانی شادی-مجید نفیسی

سرود ایرانی شادی-مجید نفیسی

به یاد‌ آر
ما هم در انقلاب
“سرود شادی” می‌خواندیم
وقتی تندیس ها فرو‌می‌افتاد,
زندان ها گشوده می‌شد
و یکدیگر را در آغوش می‌گرفتیم.

افسوس, جرقه‌های آن شادی
“شهر نو” را سوزاند,
“جنگ مقدس” را برافروخت
و جوخه‌های تیرباران را برافراشت.

با این همه, دوست من,
ما سزاوار آزادی هستیم!
بگذار “سرود شادی” را از سر بگیریم
و شادآباد خود را با هم بسازیم.

هفتم دسامبر دوهزار‌و‌بیست