روزه – مجید نفیسی

مادر!
از من خواستي
كه نيت كنم
و اين رمضان روزه بگيرم.

سحرخيزي با خانواده، زيباست
و روزه گشايي با خرما، شيرين ست.

اما در سرزميني
كه دين
برچسب جنايتهاي دولتي ست،
مرا ببخش مادر،
روزه خواري از روزه داري
پُرمعناتر مي نمايد.

چارده ژوئيه دوهزار‌و‌چارده