بی حجابی-منیرطه

دخترک هرگز نمی‌دانست با یک تارِ مو

لشکرِ اهریمنی را گوشمالی می‌کند (اهریمنی: با یاء نسبت)

تارِ مویش بیرقِ گُردآفریدان می‌شود

پرچمِ آزادگی را لایزالی می‌کند

ــــــــــ

بی حجابی شیخ را حالی بحالی می‌کند

لاجرم زیرِ عبا را دستمالی می‌کند

تارِ مویی گر ببیند می‌شود بی‌اختیار

آلتش را هرکجا افتاد خالی می‌کند

کاسۀ مغزِ علیلش فاضلابی بیش نیست

هر زمان اینجا و آنجا قیل و قالی می‌کند

آفتِ سرسبزی و اهریمنِ سرزندگی

دمبدم در هرکجا قصدِ نهالی می‌کند

دخترک هرگز نمی‌دانست با یک تارِ مو

لشکرِ اهریمنی را گوشمالی می‌کند (اهریمنی: با یاء نسبت)

تارِ مویش بیرقِ گُردآفریدان می‌شود

پرچمِ آزادگی را لایزالی می‌کند

ونکوور، کانادا، سپتامبر 2022