آرشیو سخن روز - سخن روز - جولای 7, 2019

ذکر مأخذ کنید

مطالب همکار ما آقای رامین کامران بسیار مورد توجه و عنایت مراجعان سایت قرار دارد، از جمله کسانی که گاه به عبارات و محتوای آنها ناخنک میزنند. این کار فی نفسه عمل زشتی است، ولی ما معمولاً در قبال آن اغماض به خرج میدهیم تا وقتمان را به امور مهمتر اختصاص بدهیم.

اخیراً یکی از جوانان جویای نام مقاله ای در زمینهُ فلسفهُ تاریخ شیعه نوشته که رونویسی توأم با خامدستی از مقالات مربوط به آخرالزمان و ظهور منجی آقای رامین کامران است که اخیراً به مناسبت برنامهُ تلویزیونی که به آن اختصاص داده شده بود، همزمان و به طور وسیعی پخش شد.

مقالهُ مذکور که ابتدا در کیهان لندن منتشر شده بود، ظاهراً به دلیل توجه گردانندگان نشریه به این رونویسی بارز که انتشارش به آبروی کیهان هم لطمه وارد میساخت، به سرعت از روی سایت برداشته شد. ولی نویسنده به تبلیغ شخصی خود برای آن ادامه داد و یک سایت فرصت طلب هم که گاهی مورد عنایت ایران لیبرال قرار میگیرد، آنرا بازنشر کرد.

ما تصمیم گرفتیم به رغم بارز بودن این رونویسی که بر هر خواننده ای روشن است، موضوع را علنی کنیم. زیرا اگر کسی از نادرستی خود خجل باشد، از اغماض درس میگیرد، ولی وقتی به این صراحت رضایت خود را از عمل خویش نشان میدهد، بیشک اغماض را اسباب تشویق خواهد شمرد.

پیام ما بسیار روشن است: نقل مطالب سایت با ذکر مأخذ آزاد است؛ استفاده از مقالات باید با ذکر مأخذ انجام شود، وگرنه در حکم سرقت ادبی است و تحت همین عنوان هم با ذکر نام فرد خاطی به همگان معرفی خواهد گشت.

ایران لیبرال