Home ستون آزاد آرشیو ستون آزاد به مناسبت خطرتحویل آسانژ به دولت آمریکا‍*-تقی روزبه

به مناسبت خطرتحویل آسانژ به دولت آمریکا‍*-تقی روزبه

دولت های خودکامه و هوشمند نوین!

جرم ویکی لیکس: شاخ شدن با پدیده ای بنام دولت های ترازنوین الکترونیک، یا امپریالیسم نوین و هوشمند!

یکی از پایه های هرم قدرت، پنهان کردن تصمیمات اصحاب قدرت است که بنام جامعه و مصلحت آن اما بدون اطلاع آن ها صورت می گیرد؛ بطوری که روح جامعه از آن ها که منشاء بسیاری از جنگ ها و ارتکاب جنایت توسط دولت ها و انداختن انسان ها به جان انسان هاست بی خبراست. یکی از مطالبات نیروهای چپ و رادیکال ازهمان زمان انقلاب اکتبر و جلوتر از آن افشاء تصمیمات و اسنادطبقه بندی شده بورژوازی و طبقات حاکمه اعم از تجاری و نظامی و امنیتی و…. بوده است.

جولیان آسانژ یکی از نمادهای افشاگر و بنام اسنادطبقه بندی شده بویژه پیرامون اسرارمربوط به جنایت های جنگی توسط بزرگترین دولت جهان بوده است با وفاداری به اصل عمیقا دموکراتیک و انسانی ضرورت آگاهی شهروندان از آن چیزی است که در پشت پرده بنام جامعه جریان دارد. این یک حق همگانی است و بدلیل همین تابوشکنی شجاعانه و برملاسازی اسرارامنیتی دولت ها سال هاست که سخت مغضوب دست اندرکاران قدرت قرارگرفته و به انواع بهانه ها با همکاری شماری از دولت ها ازسوئد و اکوادور بخصوص انگلیس وآمریکا، سالهاست که تحت شدیدترین فشارها و پیگردها و از جمله زندان انفرادی قرارگرفته است که بسیاری از وکلا آن را مصداق شکنجه می دانند … و اکنون مدت هاست که درخواست استرداداو توسط آمریکا و صدور حکم احتمالی ۱۷۵ سال زندان شمیشرداموکلوسی است که دولت آمریکا آن را برفرازسرروزنامه نگاران و کنشگران و افشاگران نافرمان برافراشته است؛ که در صورت تحویل به آمریکا برای او در نظرگرفته اند تا هیچ کس جرئت نکند که به خط قرمزاسنادطبقه بندی شده بورژوازی و صاحبان قدرت نگاهی بیاندازد… تا آن ها بتوانند با خیال آسوده تر و بدور از نظارت شهروندان به جنایت هایشان ادامه بدهند… و البته اگر خود خواستند پس از گذشت چندین نسل و بی خاصیت شدن آن ها به شکل قطره چکانی و گزینشی گوشه هائی از آن را پخش کنند یا حتی نکنند. به عنوان مثال چنان که می دانیم هنوز هم دولت آمریکا همه اسرارکودتای ۲۸ مرداد را انتشارنداده است. یا همانطور که اخیرا در کمال شگفتنی معلوم شد – و به یمن تلاش برخی روزنامه نگاران- که دولت آمریکا با همکاری آلمان و سوئیس (با دریافت رمزهای دستگاه های مخابره و شنودی که وسیعا توسط دیگردولت ها خریداری می شده است) و خریدوکنترل شرکت سوئیسی توسط آژانس جاسوسی سیا، بیش از ۵۰ سال به مکالمات و گفتگوهای دیگر دولت ها و بسیاری از شرکت ها و یا موسساتی که آن ها را می خریده اند دسترسی داشته و پنهانی ترین اسرارآن ها را در سطوح بسیارپنهانی شنود می کرده است که در کل تاریخ بشر چنان جاسوسی بی سابقه بوده است. بی گمان اکنون هم جاسوسی وشنودجهان به اشکال نوین تر آن هم با توجه به پیشرفت های تکنیکی جدید و نفوذشبکه های مجازی حتی از سطح دولت ها و شخصیت های سیاسی فراتر رفته و تقریبا همه شهروندان جهان را شامل می شود. هیچ حدومرزی نمی شناسد از زندگی خصوصی و سلایق افراد تا عرصه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی .. و نظارت و کنترل همه چیز…. با ابعادبیشتری و با اهداف مشخص تری ادامه دارد که می توان از آن به عنوان دولت های خودکامه و نوین الکترونیکی و توسط قدرت های بزرگ به عنوان امپریالیسم طرازنوین نام برد. این دولت های استبدادالکترونیک و امپریالیسم نوین فقط جنبه امنیتی و نظامی ندارد بلکه با مانیتورینگ و زیرنظرقراردادن همه وجوه زندگی تک تک شهروندان جامعه نه فقط درخدمت رونق و فروش انواع سوداگری و سودافزائی و افزایش قدرت رقابت و یا اهداف امنیتی و نظامی قراردارند، بلکه فراتر از آن ها در خدمت شکل دادن به امیال و اندیشه ها و کنشگری انسان ها در خدمت اهداف شوم و سودجویانه نیزقراردارند. اگر در نظربگیریم که بخش مهمی از برتری و سلطه صاحبان قدرت و ثروت برپایه اشراف آن ها بر اطلاعات اعلام نشده و تصمیم گیری در پشت پرده حول آن ها و پیشدستی براساس آنهاست،‌ آن گاه معلوم ی شود که دست یابی به موقع و موازی جوامع بشری به آن ها تا چه حد می تواند در بهم زدن برتری و ابتکاریک جانبه قدرت ها موثرباشد. دولت ها و طبقات حاکمه همواره خواهان اطلاعات زنده و لاجرم پنهان نگهداشته شده برای خود و مرده و از حیزانتفاع افتاده برای مردم و شهروندان عادی هستند. تغییرچنین معادله ای یکی از عرصه های مهم مبارزه علیه مناسبات قدرت مبتنی بر سلطه است. پیدانیش ویکی لیکس یکی از بزنگاههای مهمی است که خاطرنشان می کند حق اگاهی از همه تصمیمات پشت پرده صاحبان قدرت یکی از محورهای منشورنوین حقوق بشراست

مقاله زیر تحت عنوان ویکی لیکس و روح زمانه که حدودده سال پیش نگاشته شده است به همین مساله و تهدیداتی است که علیه آن جریان دارد

http://taghi-roozbeh.blogspot.com/2010/12/blog-post.html?m=1

تظاهرات در لندن در مخالفت با استردادآسانژ به آمریکا: رادیو دویچه وله