Home آرشیو هپلی مصیبت تاریخی ریش و شپش با عمامه – هپلی
آرشیو هپلی - هپلی - نوامبر 25, 2022

مصیبت تاریخی ریش و شپش با عمامه – هپلی

اقا بنابه اخبار نشریات ام القرا یک شانه ای از عاج  پیدا شده که می گویند مربوط به 3800 سال پیش است . محل پیدایش این شانه در فلسطین است .1

 نکته مهم آنست که یک عده متخصص با مصیبت زیاد توانسته اند این  جمله حکاکی شده روی شانه را بخوانند که نوشته است :«باشد که این عاج شپش مو و ریش را از بین ببرد.»

عجیب است که از چند هزارسال مردم گرفتار این ریش و شپش بوده اند و هنوز هم که هنوز است در بسیاری از نقاط جهان بویژه ایران مردم نزدیک به نیم قرن است که گرفتار همین ریش و شپش هستند و جان خلاص نکرده اند.

بیچاره آن فقید کاتب شانه  چقدر خوش خیال بوده است که فکر کرده  با شانه می تواند از شر ریش و شپش رهایی پیدا کند. نمی دانست که نه تنها ریش و شپش جان سختند اگر عمامه هم پیدا  کنند وامصیبتا می شود .

1- https://kojaronews.ir/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7