Home هنر و ادبیات آرشیو هنر و ادبیات شعری از نظامی گنجوی علیه روس ها و چینی ها- اتابک فتح اله زاده

شعری از نظامی گنجوی علیه روس ها و چینی ها- اتابک فتح اله زاده

اگر ایرانیان بشنوند که  نظامی گنجوی ، شاعر ایرانی در قرن ششم هجری، علیه روس ها و چینی ها شعر سروده است شاید بسیاری از آنان شگفت زده شوند  و از خود  بپرسند ، مگر روس ها و چینی ها چه هیزم تری به نظامی گنجوی فروختند که او چنین شعر تحقیر آمیزی علیه آنان سروده است .

یوسف حمزه لو یکی از افسران سازمان نظامی حزب توده که در دانشکده شرق شناسی باکو معلم زبان فارسی بود می گفت ، من با چشمان خود جنگ پنهان و آشکار و تنفر مردم جمهوری های قفقاز و آسیای میانه علیه حکومت شوروی را می دیدم روزی  یکی از اساتید دانشکده شرق شناسی با اطلاع از این که من آدم خبرچین نیستم با شیطنت و بی سرو صدا با اشاره انگشت به کتاب ، این  بیت را به من نشان داد و گفت بخوان و بعد خودش غیبش زد. شعر را با ناوری چند بار خواندم و از تعجب نزدیک بود شاخ در آورم .  باور نمی کردم این شعر نظامی گنجوی باشد .       

ز روسی کس نجوید مردمی       که جز صورتش نیستش ز آدمی

اگر بر خری بار گوهر بود        به گوهر چه بینی همان خر بود

یوسفی که قبل از مهاجرت به شوروی  طپش قلبش همسو با حکومت شوروی بود  با گذشت زمان به این باور رسیده بود :

 « من نمی گویم  کشور های بزرگ دنیا به دنبال منافع خود نیستند اما تجربه  و تاریخ  چندین قرن حکومت مداری  تزارها و دولت  شوروی ، مرا با فاکت های تاریخی  بسیار، به این برداشت رسانده است که بدانم که روس ها در عهد و وفا جزو وقیح ترین حکومت ها هستند. آنان پای  کشورهای دوست و دوستان باورمند خود را با عهد و پیمان به میدان می کشانند اما وقتی منافع شان اقتضا کند درست سر بزنگاه با بی چشم رویی هر چه تمام تر دوستان قسم خورده خود را  به امان خدا رها می کنند  و اگر هم اوضاع  بر وفق مرادشان باشد  با قلدری و وقاحت  سیاست خود را پیش می برند.»

پس از گذشت چندین سال با خواندن کتاب ارزنده « خزران » نوشته « آرتور کوستلر» یکی از روشنفکران بنام قرن بیستم  به این نکته پی بردم  که روس ها در اوایل کار چندین بار با  همراهی وایگینگ ها  با چراغ سبز امپراتوری خزران  و دادن حق سهم از غنایم  به  حکومت خزران  به ارمنستان و آذربایجان  حمله کردند.  مسیر حمله آنان از قلمرو خاک امپراتوری خزران  بود آنان با کشتی ها  از رودخانه  ولگا  و ورود به دریای خزر به آذربایجان و ارمنستان حمله  کردند. پس از فروپاشی امپراتوری  خزران  و در پی آن شکست خزران  از روس ها،  بستری فراهم شد که  تا روس ها از همین مسیر بارها  به آذربایجان و ارمنستان و مناطق کرانه دریای خزر حمله کنند . تاریخ  حمله  روس ها مقارن با زمان نظامی گنجوی بود . روس ها چون قصدی برای ماندن و تداوم حکومت نداشتند دزدانه با حمله های غافل گیرانه  انسان های  بی دفاع  را می کشتند و همه جا را به آتش می کشیدند  و  با غنایم  به سرزمین خود بر می گشتند. با دانستن این رویداد ها دانستم که چرا حکیم نظامی  گنجوی از دست روس ها عصبانی بود.

پس از واقعه  ویروس کرونا  بار دیگر پی بردم این حکیم نظامی گنجوی ما از دست چینی ها هم  ناراحت بود  . بفرمائید این هم  هم شعرحکیم نظامی گنجوی علیه چینی ها . باز هم ما ایرانی ها، آخر شاعر کدام کشوری هشت قرن پیش علیه روس ها و چینی ها شعر سروده است

در شرف نامه نظامی گنجوی در «سگالش خاقان»  سروده است  اما من سبب تاریخی اش را کشف نکردم که چرا او از دست خاقان  چین ناراحت است.  در آن سال ها  خاقان  پادشاه چین و ترکستان بوده است.   

زچینی به جز چین ابرو مخواه      ندارند پیمان مردم نگاه

سخن راست گفتند پیشینیان         که عهد و وفا نیست در چنییان

همه تنگ چشمی پسندیده اند       فراخی به چشم کسان دیده اند

اگر ترک چینی وفا داشتی         جهان زیر چین قبا داشتی

حالا اگر حکیم نظامی گنجوی سراز قبر بلند کند و ببیند  که ایرانیان  پس از گذشت هشت قرن همچنان گرفتار روس ها و چینی ها هستند  و هر دو کشور می خواهند در کشور ما لانه کنند  و برای ما تخم دو زرده بگذارند و افزون براین  با شنیدن داستان  امیر مقصودلو « تتئلو» خواننده پاپ ایرانی با پنج میلیون هوادار، فکر می کنید به چه حال و روزی می افتاد. چه می دانم شاید حکیم نظامی  با این جوان عکس یادگاری بگیرد و از او بخواهد  برای تجدید چاپ کتابش  چند سطری  بنویسد .

29 آپریل 2020