شادی!-رضا مقصدی

ای شادی ِعزیز!
………………
گفتی : سلام.
گفتم : درود برتو که از آه وُ آتشی .
کاینگونه در ترانه ی من، شعله می کشی.

گفتی : که از تبار ِ تپش های تازه ام
دستم به سوی سبز ترین ساقه می رود
تا آن بهار ِ دور، برایم بَر آورَد .

آغوش ِ عاشقانه ، تمنای من شده ست .
شعر ِتو از برای دلم پیرهن شده ست.

گقتم : بیا تمام ِ تمنای تازه را –
در جان ِ من بریز !
ای شادی ِ عزیز!