Home هنر و ادبیات آرشیو هنر و ادبیات اذانِ عُرفی- مجید نفیسی

اذانِ عُرفی- مجید نفیسی

در همبستگی با ایرانیان در خیابان

خدا زوری نیست
خدا زوری نیست
زوری نیست بردنِ نام خدا.

خسته ام از نیایش بامداديِ مدارس
خسته ام از نماز نیمروزيِ ادارات
خسته ام از خطبه های نماز جمعه
خسته ام از امر و نهی های خیابانی
خسته ام از توسری، تازیانه، سنگسار
خسته ام از مجلسی شدنِ مسجد
خسته ام از مسجدی شدنِ مجلس.

خوشا جدایيِ دین و دولت
خوشا آزاديِ دین و بی دینی
خوشا نادینی: نظامِ عرفی*.

خدا زوری نیست
ناخدا زوری نیست
زوری نیست دین و بی دینی.
چنین گفت بانگویِ* نادینی:
شاعرِ عرفی.


                ۱۷ اوت ۲۰۱۲
 

*- سکولاریسم.
*- بانگ گو یا موذن. در روستای “پوده” از سمیرم پائین به آن “بُنگو” گویند.