Home ستون آزاد آرشیو ستون آزاد «دمکراسی خواهان دیکتاتورپرست»-مرتضی روشنی «سیروس»

«دمکراسی خواهان دیکتاتورپرست»-مرتضی روشنی «سیروس»

آی کسان و سازمانهائیکه فریاد آزادی خواهی و مرگ بر دیکتاتوریتان
سر بفلک میکشد ولی دیکتا تور را با عناوین مختلف ستایش میکنید
برایش روحی شاد آرزومندید – در هر فرصت مناسبی که دست میدهد
عوام فریبانه پیشرفتهای اقتصادی – سیاسی و نظامی او را به رخ ملت
مظلومی که به این روز سیاه نشانده است میکشید ؟
چه کسی باعث شد یک آخوند به آن سادهگی مردم را فریب بدهد ؟
شجاعت داشته باشید وبرای یکبار هم که شده از روی راستی جواب
مرحمت کنید. !!
خیال میکنید مردم این اندازه نفهمند که دروغ هائی را که در لباس راستی
اشتها آور عرضه می شود درک نمی کنند ؟
شماهائی که روزانه چندین بار از آزادی و دمکراسی سخن میرانید و
مرگ بر دیکتاتورسرمیدهید جلوی دوربین تلویزیون و سر لوحه رسانه
هایتان پر ا ز اینگونه تبلیغات است یک کلمه به دیکتاتوری آریامهر – خدایگان
وبزرگ آرتشداران که خود خواهیش باعث آفتادن کشور به این روز سیاه
گردیده است اشاره ای کرده اید؟
.تلویزیونهای آلمان هرچند ماه یکبار فیلمی ازویرانی هائیکه هیتلرسبب آن
گردیده برای زنده نگهداری اثرات سم دیکتاتوری درمغزها بروی صحنه می آورد
تا دوباره به این روز دچا ر نشوند.ولی شما نه تنها از مردمی که در راه مشروطیت
و بر ضد استبداد جان داده اند – مردانی که آگاهانه مرگ را بر زندگی ننگین ترجیح
داده اند نامی نمیبرید بلکه ریا کارانه رشد اقتصادی دولت کودتا را با وضع غم انگیز
آخوندی مقایسه کرده بدون این که باعث و بانی اصلی این دیگر گونی را نام ببرید
مردم را به بی راه هدایت مینمائید!!
چرا نمیگوئید مردم چه میخواستند که قیام کردند قلم و زنبانتان راجع به آن فلج است ؟
ویا شاه پرستیتان اجازه نمیدهد ؟
آیا مردم جزآزادی – جز اینکه مانند انسان با آنها رفتار شود – حق اظهار وجود و نظر داشته
باشند چیزدیگری میخواستند ؟
نا جوانمردانه نیست که : جوانان ساده لوح را با نشان دادن عکسهای پر زرق و برق و
نوشتارهای دروغین و سرهم بندی مغالتاط عوام فریبانه فریب داده به سمت دیکتا تور
پرستی سوق بدهید ؟
با دیکتاتوری میتوان درازمدت کشوری با ثبات – مترقی و آزاد ساخت ؟
آیا زمان آن سپری نشده است ؟
چهل و سه سال است با تعداد زیادی رادیو تلویزیون و نشریه های جورا جورنعره ی
آزادی خواهی سر داده از دمکراسی دم میزنید : فکر نمی کنید چرا مردم ایران تا کنون
چندان توجهی به آن مبزول نداشته اند ؟
فکرنکرد ید مردم حقیقت جوی ایران چهره حقیقی کسانی را که از دمکراسی دم میزنند ولی
دیکتاتور را ستایش میکنید شناخته باشند ؟
نمیخواهید فکر کنید که مردم عادی و عام هم دارای فهم و شعورند ؟
تصور نمیکنید که مردم نمیخواهند باز مجبور به فریب خوردن شوند ؟
از دمکراسی دم میزنید ولی از دیکتاتوری تمجید مینمائید که با چکمه های پدرش روی
قانونیکه هزاران مردم شریف و آزادیخواه در راه بوجود آمدنش دلیرانه جان داده اند
پا گذاشته است !!. مردان شجاعی که مرگ با عزت را برزندگی ننگین ترجیح داده اند.
شما حتی ازانتشارهر نوشتاری که بوئی از دلاوریهای این عزیزان در آن برده شده باشد
پرهیز می نمائید ؟.
حقه بازی و ریاکاری را به حساب زرنگی – ذکاوت و سیاست گذاشتن کار کلاه برداران است..
شما که دوران طلائی محمد رضا شاهی را با جنایات آخوندی پیوسته مقایسه میفرمائید : چرا
جنبش پر شور روزهای نخست شورش اخیر را با یک هفته بعد که عده ای خود را داخل
جمعیت کرده نعره رضا شاه روحت شاد سر داده و باعث فرو کش شدن جنبش شده اند را مقایسه
نمیکنید ؟ چون نمیخواهید بدانید که اکثر90% مردم ایران ازرژیم استبدادی متنفرند ؟
حدود ده سال پیش طی نوشتاری که برای نهاد مردمی نیز فرستادم خاطر نشان کردم که بدون
سازماندهی مردم در ایران نمیتوان موفق به تغیر رژیم شد – بطور بسیار کوتاه هم راه و طرزو
چگونگی سازمان دهی را نیز تشریح نمودم ولی تا آنجا که من اطلاع دارم نه به آن توجهی مبزول
شده است و نه در این مورد اقدامی موأثری صورت گرفته باشد .
اولیای نهاد مردمی با وجود یکه در دمکراسی بودن خود سفت و سخت تأکید دارند از انتشار
نوشتارهائیکه درراستای عقایدشان نباشد خود داری میفرمایند.!!!!

با درود به انسانها راستین و پاک سرشت
مرتضی روشنی « سیروس »