Home ستون آزاد آرشیو ستون آزاد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و پیامد آن برای ایران-امین بیات

انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و پیامد آن برای ایران-امین بیات

زمانی که خمینی مرد، ما بین طرفداران و جانشینان او تصویه حسابهائی خونین در گرفت،بسیاری ازپاسداران را هم یا کشتند ویاآنها راخانه نشین کردند، فرزند خمینی را کشتند، وحالا نوبت نوه خمینی رسیده، و بسیاری از آخوندهای مزاحم را از سرراه خود پاک کردند مانند عبدالله نوری و بسیاری از سپاهیان و آخوندها وهمچنین بسیاری از اصلاح طلبان سراز زندان بیرون، آوردند، البته بلائی که سر مخالفا ن رسمی آوردند مانند قتل عام زندانیان سیاسی جدا از قضیه خودیهایشان است.

بالاخره پس از این تصفیه های خونین و مرگبار پاسداران و آنهائیکه به آرمانهای انقلاب اسلامی وفاداری خود را در قتل عام ها ثابت کرده و در اقتصاد و دزدی خودی نشان داده بودند، تا جائیکه رئیس جمهور خامنه ای ، احمدی نژاد آنها را برادران قاچاقچی خطاب نمود، پاسداران که از مزایای سرمایه و دزدی و چپاول بهره مند شده بودند در طول زمان جا پای خود را سفت کردند و توانستند به اکثریت نهاد های اقتصادی دست بیندازند، مانند بانکها، کارخانجات ، نفت و گاز و … و حاکمیت نظامی سرمایه داری را مستقیم و غیر مستقیم دراختیار زیر مجموعه سپاه پاسداران در بیاورند.

اکثریت نیروهای سرکوبگراز سپاهی و بسیج، لباس شخصی و نیروهای امنیتی پاسدار در مجلس ، مسئولین ادارات را در ید اختیار خود در آوردند، موسساتی مانند ” آستان قدس رضوی” با در آمد های میلیاردی، و همچنین گرفتن قدرت در پاستور را توسط نظامیان ، در حقیقت یک پارچه کردن و در اختیار داشتن هر سه قوه از اهداف شوم این نظامیان بوده و هست، ومسئولیت قتلها بعهده خامنه ای وپسرش مجتبی بوده است .

تا آنجائی که توانستند مزاحمین را دستگیر زندانی و از سر راه خود با شیوه های ترور و آدم کشی ، بر داشتند، نمونه های زیادی میتوان نام برد معروفترین آنها کشتن یا خفه کردن رفسنجانی بود، بالاخره از راه ترورموفق به تحکیم موقعیت سپاه پاسداران شدند ، و اقتصاد کشور را بدست آوردند.

تلاش و جدال بخش سنتی بازاراز یکطرف، و سپاه پاسداران از طرف دیگر که اقتصادو اسلحه را در دست دارد در حال حاضر تکمیل شده است و دخالتهای مستمر سپاه در بیرون از مرز ها، البته بعد از مرگ خامنه ای نیز میتواند روندی برخلاف خواست بخشهای مختلف درگیر قدرت و اقتصاد در سپاه ملقب به تروریست، وسیاستی که نزدیکی با آمریکا، اتحادیه اروپا، وهمچنین مماشات و سیاست تسلیم در برابر چین کمونیست و روسیه پوتین و کره شمالی را در بر خواهد داشت.

سرمایه داری جهانی کشورهای صنعتی آمریکا واروپا ، بازارهشتاد میلیونی ایران ومنابع زیر زمینی و قرار گرفتن ایران درمنطقه بسیار حساس استراتژیک راهرطور شده از دست نخواهند داد، جلوی تلاشهای نا امن کننده سپاه را درمنطقه خواهند گرفت اگر بنفعشان باشد، و حتا اگر مجبور شوند به ایران حمله نظامی با متحدین خود در منطقه خواهند کرد.

با اتفاقات و تقلب آشکار در انتخابات آمریکا و افشاء شدن “دمکراتها”در این تقلب و سهیم بودن چین ، روسیه و ایران ، کره شمالی در کمک کردن به این ماجرا، خوشحالی هیئت حاکمه ایران از نتایج انتخابات آمریکا و امید به بر داشته شدن تحریم ها توسط” بایدن” که اگر بقدرت برسد، بسیار پیچیده تر از قبل خواهد شد،دولت ایران هنوز نتوانسته ویا نخواسته که مسئله یا مشکل ( ای.تی.ف) را حل کند، تنها دلیلش این میتواند باشد که پاسداران و بیت خامنه ای شفافیت مالی در کشور را نمی پذیرند تا دستشان برای کمک رسانی به تروریستهای منطقه و جهان باز باشد، درنتیجه با یک نوع بلاتکلیفی و سردرگمی درنهادهای نظامی وسیاسی کشور مواجه اند، دور زدن تحریمها همچون گذشته مشکل شده، کنترل قاچاقچیان نظامی ودولتی بیشتر شده و دست سپاهیان بسته تر شده و چاره ای جز هذیان گوئی و دادن شعار های تو خالی، ندارند.