Home سخن روز آرشیو سخن روز اعتراف گرفتن از مرده ها -رامین کامران

اعتراف گرفتن از مرده ها -رامین کامران

هنوز که هنوز است هیچ رقم درستی از تعداد کشته های اعتراضات اخیر نداریم. هر کسی در گوشه ای حدسی میزند ، ولی تنها مرجعی که صاحب اطلاع است، حکومت است که دم فروبسته. سؤال ساده است: چرا؟

اول دلیلی که به نظر میرسد، تعداد بالای کشته هاست، متأسفانه تصور میکنم بسیار بالاتر از بدبینانه ترین ارزیابی های خارج باشد و احتمالاً همین دلیل اصلی سکوت است.

در عین حال، دولت مشغول حساب سازی است. نه که تا به حال از این کارها نکرده و  دروغ و دغل به هم نبافته، ولی این بار کارش قدری فرق دارد. مشغول ریز و درشت کردن است تا ضرب کار را با تقسیم مرده ها به اتقیأ و اشقیأ بگیرد. قبول اینکه عده ای فقط برای اعتراض به قیمت بنزین بیرون آمده بودند و بی دلیل یا لااقل به اشتباه کشته شده اند و صحبت از دادن غرامت به بازماندگان، نشانۀ این امر است. میخواهند به این ترتیب رقم درشت را خرد کنند. ولی تازه اگر بگویند که بیشتر کشته ها برانداز نبوده اند، یک دردسر است و اگر مدعی شوند که بیشترشان برانداز بوده اند، دردسری دیگر ـ راه حلی نیست.

منتها مشکلی دیگر هم در کار است که به طرز مسخره ای نمایان شده. هی این و آن مقام حکومتی میایند و اینجا و آنجا میگویند که بله فلان بخش از کشته ها (بدون عدد و رقم) توطئه گر بوده اند یا نبوده اند! یکی هم آمده گفته بیشترشان قبلاً در هیچ تظاهرات ضد حکومتی شرکت نداشته اند! اینجا هم سؤال روشن است: از کجا فهمیده اید؟

کشته ها که مرده اند و قاعدتاً در موقعیتی نیستند که اطلاعی به کسی بدهند. ولی ظاهراً حکومت خودش تکلیف آنها را معین کرده. نوعی اعتراف قلابی و اجباری که تا به حال از زنده ها میگرفتند و حالا مرده ها را هم شامل شده است. قاعدتاً کار زحمت کمتری دارد، همان بازجو ورقه را پر میکند و میگذارد در پرونده. اگر لازم شد انگشت مرده را هم میزند پایش.

میدانیم که مشکل مذهبیان با اعداد و ارقام، فقط به شمارش محدود نمیشود، رقم باید ورای شمارش، معنایی مذهبی بدهد. از یک و پنج و ده و دوازده و چهارده و هفتاد و دو میرود به صد و بیست و چهار هزار. ولی مثل اینکه هیچکدام اینها نقداً قابل استفاده نیست. اگر بخواهند تعداد شهدا را، مثل مورد انفجار حزب جمهوری اسلامی، هفتاد و دو اعلام کنند که کم است، صد و بیست و چهار هزار هم که زیادی درشت است. بعید نیست این حکومت با تمام نوآوری هایی که در زمینۀ ارتباط مذهب و ریاضیات کرده و مطالب مذهبی را در کتابهای ریاضی، تزریق کرده، اینجا هم هنری به خرج بدهد و به افتخار پنج تن، چهار عمل اصلی را بکند پنج تا که دستش باز شود. باید صبر کرد و دید.

۱۲ دسامبر ۲۰۱۹، ۲۱ آذر ۱۳۹۸

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده  و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است