Home خبرها ارشیو خبرها اطلاعیه- بحران جبهۀ جمهوری دوم

اطلاعیه- بحران جبهۀ جمهوری دوم

طی جلسۀ هیئت سیاسی جبهۀ جمهوری دوم در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۹، آقای کورش عرفانی به طوری کاملاً بی مقدمه اعلام کرد که حزب ایران آباد از این پس نه در جلساتی که توسط جبهه برگزار میشود، شرکت خواهد کرد و نه اعضایش در کارگروه های جبهه همکاری خواهند کرد و علاوه بر اینها، برنامۀ به سوی جبهۀ جمهوری دوم که از تلویزیون دیدگاه پخش میشد، قطع خواهد شد.

 کل اینها در حکم خروج عملی از جبهۀ جمهوری دوم بود، ولی حزب ایران آباد این خروج را رسماً اعلام نکرد.

دلیلی که از سوی آقای کورش عرفانی برای اتخاذ این تصمیم غیر مترقبه، اعلام شد، این بود که حزب میخواهد تمامی توان خویش را متمرکز بر وقایع داخل ایران که با اعتراضات علیه قیمت بنزین شروع شده بود، بکند و دیگر وقت و نیرویی برای جبهه ندارد.

موضع رسمی جبهه در قبال وقایع اخیر، از این قرار بود که باید از شتابزدگی پرهیز کرد و نقداً از توسعۀ اعتراضات به مسائلی غیر از قیمت بنزین احتراز نمود و تمامی توان را متمرکز بر پیروزی مطالبات معیشتی نگاه داشت تا بتوان، با در نظر گرفتن تعادل قوا بین مردم و حکومت، در این مورد محدود و مشخص، پیروزی به دست آورد و بر اساس آن جلو رفت. در مقابل، برنامه های فوق العادۀ آقای عرفانی در تلویزیون دیدگاه، متمرکز شده بود بر تبلیغ روشی درست عکس این و تشویق به گسترش مطالبات و رو در رویی هر چه مستقیم تر با نیروهای حکومتی. نمیشد این تفاوت استراتژی را نادیده گرفت، بخصوص که با خروج عملی حزب ایران آباد از جبهه تؤام شده بود.

ایران لیبرال و اندیشکدۀ آگاهی و شناخت، به این ترتیب در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند و برای اخذ موضع مشترک و نجات جبهه ای که یکسال و نیم وقت صرف تأسیس و تقویت آن شده بود، به رایزنی پرداختند. حاصل رایزنی، انتشار اعلامیه ای بود مبنی بر این که دو تشکل مزبور، از این پس بدون حزب ایران آباد، با اتکا به متون پایه و موضعگیری های رسمی جبهه که تا زمان جدایی انجام شده بود، به راه خود ادامه خواهند داد.

در ادامه و به این دلیل که حزب ایران آباد از واگذار کردن ادارۀ سایت و ایمیل جبهه سر باز زد و تلویزیون دیدگاه نیز اقدام به از سر گیری پخش برنامۀ «به سوی جبهۀ جمهوری دوم» نمود، دو راه در پیش پای ما بود: یکی حفظ نام و نماد جبهۀ جمهوری دوم و وارد شدن در یک درگیری فرسایشی و بی ثمر با حزب ایران آباد که میتوانست موجب تشویش افکار علاقمندان بشود و دیگری تغییر نام جبهه به قصد بستن دفتر اول مبارزۀ آن و نیز مسدود کردن راه سؤتفاهمی که ممکن بود استفادۀ دوگانه از نام «جبهۀ جهوری دوم» ایجاد نماید.

هیئت سیاسی جبهه راه دوم را برگزید تا از این پس با حفظ مرام و ساختار خود، با نام «جبهۀ جمهوری دمکراتیک و لائیک ایران» به کار خود ادامه بدهد که ثبات و تداوم اهداف جبهه را به صورتی روشن بیان میدارد.

با تلاش برای رهائی مردم و نجات ایران

۲۰ دی ۱۳۹۸

۱۰ ژانویۀ ۲۰۲۰

ایران لیبرال                         اندیشکده آگاهی و شناخت