Home سخن روز آرشیو سخن روز ما پیرویم نه مقلد- رامین کامران

ما پیرویم نه مقلد- رامین کامران

یکی از کلک های وقیحانه ای که چندیست طرفداران پهلوی به کار زده اند، سؤ استفاده از نام و اعتبار مصدق و بختیار است برای تقویت موضع خودشان. می کوشند کسانی را که عمری را به مبارزه با استبداد پهلوی گذرانده اند، بعد از وفات، در خیل طرفداران همین استبداد جا بدهند. کارشان به جایی نخواهد رسید، چون کار سیاست به وقاحت ختم نمی شود، مختصری هم حقیقت و صداقت لازم دارد.

صلا می دهند که آن دو بزرگمرد، در حکومت سلطنتی به صدارت رسیدند و پادشاهی را محترم می داشتند، پس شما هم که آنها را محترم می دارید، به خیل طرفداران پهلوی بپیوندید تا استبدادی را که هر دوی آنها را به تبعید و زندان فرستاد، دوباره احیأ کنیم!

باید خیلی صریح پاسخ داد که ما پیرو آن دو بزرگیم، نه مقلدشان و به هیچوجه بنا نداریم تا هر کاری آن دو کرده اند به عینه انجام بدهیم. مبارزه با استبداد در دوران هر یکی از آنها اقتضای خود را داشت، در دوران ما هم اقتضای خود را دارد. اگر از این بابت روشمان به روش بختیار نزدیک تر است، برای این است که مستقیم با آخوند ها طرف بود.

آنچه که اصل است و ما در پیروی از آنها با مصدق و بختیار شریک هستیم، آزادیخواهی است که این دو بزرگترین نمایندگانش در ایران مدرن هستند. آنها به طریقی که دورۀ خودشان اقتضأ می کرد در راه تحقق این اصل کوشیدند، ما نیز چنین می کنیم.

توجه داشته باشیم که بختیار هم عین حرف های مصدق را نمی زد تا ما نیز سخنان مصدق یا خود بختیار را به عینه تکرار کنیم. موقعیت تاریخی فرق کرده و ما خودمان را با آن تطبیق می دهیم. حرف هایمان هم عین حرف هیچکدام آن دو نیست. امروز برقراری آزادی برپایی جمهوری را می طلبد و ما هم در پی این کاریم.

مصدق و بختیار هیچگاه در جرگۀ طرفداران پهلوی جا نداشته اند تا ما امروز در دنبالشان به چنین راهی برویم. اینکه برخی مدعیان پیروی از این دو، می خواهند تا با سؤ استفاده از نام و اعتبار آنها، در دستگاه سلطنت طلبان برای خود جایی دست و پا کنند تا از قافله عقب نمانند، نادرستی خودشان را نشان میدهد و برای دیگران مسئولیتی ایجاد نمی کند.

نمی گویم که نادرستی سیاسی راه به جایی نمی برد، چون متأسفانه شاهدیم که گاه می برد. ولی اگر خیال کرده اند که بقیه دست روی دست می گذارند تا دکان دغلباری اینها را بی دردسر بگردد، اشتباه می کنند. نام مصدق و بختیار بسیار کارآمد است، ولی در راه آزادیخواهی. این سکۀ زر، وقتی به دست مردمان دغل بیافتد، مس میشود و نمی توان با آن چیزی خرید.

۲۰ دسامبر ۲۰۲۰، ۳۰ آذر ۱۳۹۹