گام سوم – رامین کامران

مدت درازی است که جمهوری اسلامی، به سبک شوروی در دهۀ شصت قرن بیستم، بیشترین امکانات را بر بالا بردن توان موشکی خویش متمرکز کرده است. در مورد شوروی، موشکهای قاره پیما و دارای توان هسته ای در اولویت قرار داشت تا بشود با آمریکا توازن اتمی ایجاد کرد. جمهوری اسلامی، سلاح اتمی ندارد تا بار موشکهای بالیستیکش کند که هنوز هیچکدام توان قاره پیمایی ندارد. ولی همین هایی که دارد، برای بازدارندگی منطقه ای در سطح خاورمیانه، کافیست.

ردۀ دوم موشکهای جمهوری اسلامی، آنهایی است که در دریا عمل میکند. تصور نمیکنم تا به حال هیچکدامشان در عملیاتی نظامی به کار گرفته شده باشد و به قول نظامیان، شناور سطحی غرق کرده باشد. ولی در اینجا هم توان موشکی اش بسیار جدی گرفته شده و در محاسبات دشمنان احتمالی وارد گشته است. ردۀ سوم، مورد موشکهای زمین به هواست که در راه تکمیل و بهبودشان بسیار کوشش میشود و دیده ایم که نتیجه بخش هم بوده است. ساقط کردن پهپاد رادارگریز آمریکایی، امر بسیار قابل توجهی بود. موشکهای پهپاد زن کوچکتر هم که به ترتیبی به دست حوثی های یمن رسیده و مؤثر افتاده، هشدار دیگری است در این زمینه.

این نکته روشن است که برای آمریکا و اسرائیل، نیروی هوایی، نیروی اصلی است و این نیروست که قرار است در هر جنگی، بیشترین آتش را بر سر حریف ببارد و راه پیروزی را بگشاید. نیروی دریایی آمریکا هم در درجۀ اول به عنوان محمل نیروی هوایی عمل میکند. بنابر این طبیعیست که جمهوری اسلامی که در کشمکش با این دو کشور است، توان خود را بر بخش ضدهوایی متمرکز نماید.

تا به حال، جمهوری اسلامی و متفقانش، از این بابت در موقعیتی بسیار آسیب پذیر قرار داشته اند. به طور خلاصه، میتوان گفت که نه نیروی هوایی قابل توجه داشته اند و نه دفاع ضدهوایی که به حساب بیاید. آنچه به دست اینها رسیده، از روسیه رسیده و طبعاً آخرین سیستم نیست، مضافاً به این که دریافت همینها با هزار دردسر تؤام بوده است (حکایت اس سیصد را همه میدانند) و از‌ آن مهمتر، طیاره های اسرائیلی را هدف قرار نمیدهد. چون ظاهراً طبق موافقت بین روسیه و اسرائیل، قرار است این سامانه ها، هواپیماهای اسرائیلی را دوست به حساب بیاورد و مورد حمله قرار ندهد. دستکاری این قفل رمزی، فقط یک بار در سوریه رخ داد که به سقوط یک هواپیمای اسرائیلی منجر گشت و بعد از آن دیگر تکرار نشد. به هر صورت، مشکل اصلی این سامانه ها همین است که از خارج تهیه شده، فروشنده نوعی از آنرا که میخواهد به شما میفروشد و هر زمان خواست، با توقف فروش قطعات یدکی، دست شما را در حنا میگذارد.

همهُ نشانه ها حاکی از این است که رژیم اسلامی دارد در زمینهُ‌ موشک ضد هوایی، به طور جدی به سوی خودکفایی مؤثر میرود. آن نوع خودکفایی که بتواند آخرین مدلهای جنگنده و احیاناً موشک را هدف بگیرد. حاصل شدن این امر، جای شک چندانی ندارد، آنچه معلوم نیست، فرجۀ زمانی برای رسیدن به این هدف است. با در نظر گرفتن سخاوتی که جمهوری اسلامی برای انتقال تکنولوژی به متفقان خود دارد، هر دستاوردی که تکمیل شود، به سرعت در اختیار اینها نیز قرار خواهد گرفت ـ همانطور که دستاوردهای موشکی زمین به زمین، به سرعت به آنها منتقل گشته است. حاصل کار، ایجاد منطقۀ پرواز ممنوع بسیار وسیعی خواهد بود که میتواند از سوریه تا خلیج فارس برسد ـ البته این بار ممنوع برای آمریکا و اسرائیل.

یکی از مهمترین تحولات استراتژیک خاورمیانه در راه است. اینهم یکی دیگر از ثمرات سیاست جولان دادن آمریکا در منطقه.

دوم شهریورماه 1398

24 اوت 2019

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است