Home ویژه ایران لیبرال آرشیو ویژه ایران لیبرال عفو عمومی و عفو خصوصی-رامین کامران

عفو عمومی و عفو خصوصی-رامین کامران

اصلاح طلبان و همهُ ساده لوحانی که دنبال خود راه انداخته اند، عادت دارند مردم را با استدلال بچگانهُ انتخاب بین بد و بدتر به سوی خود بکشند، باند خود را در جمهوری اسلامی تقویت کنند و البته به همان نسبت هم بر عمر نظام بیافزایند.

اگر مصر باشیم این حکایت بد و بدتر را، چنانکه برخی اصرار دارند و من اصلاً قبول هم ندارم، مبنا قرار بدهیم، انصافاً باید پذیرفت که اصلاح طلبان علاوه بر تمامی معایب این نحلهُ فکری که با بقیه شریکند، عیب دیگری هم دارند که عبارت است از ریا. تکلیف همهُ ما با اینهایی که برچسب اصولگرا دارند یا با احمدی نژاد و دار و دسته اش روشن است. تخم و ترکهُ خمینی هستند و چیزی را پنهان نمیکنند ـ همان نازنینانی هستند که از اول انقلاب بوده اند. اما این یکی ها ، دائم در صدد این هستند که خود را همه چیز معرفی کنند جز اسلامگرا و از هر ایدئولوژی و هر مکتب فکری که شده، مطلب جمع کنند، آسمان را به ریسمان ببافند و هر دو را هم به کثافت بکشند تا هویت واقعی خویش را استتار نمایند.

در این میان، چناکه شاهد بوده ایم و هستیم از اینکه خبط و خطاها و جرائم و جنایات اعضای جناح مقابل را به رخشان بکشند، هیچ ابایی ندارند. تنها نشانهُ اصلاح طلبیشان همین است، چون از جیب غیر هزینه میشود. به هر حال، یکی از جاذبه های انتخابات اسلامی که فایدهُ سیاسی و خواص معمول انتخابات را ندارد، همین تهمتهای روسیاهی است که این دیگهای نذری پزی به هم میزنند. مردم هم مینشینند به گوش دادن، قدری تفریح با این یاوه ها و در نهایت تأسف به حال خودشان که گرفتار چنین وضعیتی شده اند. این هم مثل ماههای عزاداری است و از جمله تفریحات ادواری نظام.

در مقابل، نکته ای که برخی به درست بر آن انگشت نهاده اند، این است که مرتکبین همین جنایات، اگر عضو باند اصلاح طلبان باشند، هدف کوچکترین طعنه که سهل است، حتی نرمترین انتقاد هم قرار نمیگیرند. اصلاح طلبی از بابت راحت مردم خاصیتی ندارد، اگر خاصیتی داشته باشد فقط برای همان اصلاح طلبان است که برگ عدم سؤسابقه برایشان صادر میکند. هرکس از این مشکلات دارد، میتواند با مراجعه بدانها و پر کردن فرم عضویت، رد سوابق سؤ را پاک کند.

در نظام اسلامی یک عفو عمومی داریم که جمیع جنایات نظام را از تعقیب معاف میدارد ـ شاهدیم که هرکدام هر چه کرد، کرده و جوابی به احدی ندارد که بدهد. علاوه بر این، یک عفو خصوصی هم پیدا کرده ایم  که اصلاً پرونده را سر به نیست میکند. به این ترتیب، تصور میکنم هر چه به سقوط رژیم نزدیکتر شویم، بر شمار اصلاح طلبان افزوده خواهد شد. در آستانهُ سقوط، به احتمال قریب به یقین، جمیع ورثه خمینی اصلاح طلب خواهند شد.

2017 Apr 24th Mon – دوشنبه، 4 ارديبهشت 1396