Home ویژه ایران لیبرال آرشیو ویژه ایران لیبرال رامین کامران در برنامهُ Affaires sensibles در رادیو France Inter

رامین کامران در برنامهُ Affaires sensibles در رادیو France Inter

همکار ما آقای رامین کامران در روزهای پنجشنبه شانزدهم و جمعه هفدهم ژوئن ۲۰۱۶ در دو برنامهُ یک ساعتهُ رادیویی «پرونده های حساس» که به گردانندگی آقای فابریس دروئل Fabrice Drouelle از رادیوی دولتی فرانس انتر فرانسه پخش میشود، حضور پیدا کرد.
در بخش اول برنامه که به انقلاب ایران اختصاص داشت به موقعیت حکومت شاه قبل از انقلاب و در بخش دوم به وقایع بعد از انقلاب پرداخته شد.
برای شنیدن برنامه ها میتوانید روی لینک های زیر کلیک کنید

بخش اول
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-16-juin-2016

بخش دوم
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-17-juin-2016