Home ویژه ایران لیبرال آرشیو ویژه ایران لیبرال اشخاص مفصلة الاسامی- رامین کامران

اشخاص مفصلة الاسامی- رامین کامران

اخیراً اعلامیه ای پخش شده که نظایرش را قبلاً دیده بودیم و باز هم خواهیم دید. نقطۀ شروع سر و صدایی که این یکی ایجاد کرده، تقلب انتشار دهندگانش است که بخشی از متن انگلیسی را که اصل است و برای گیرنده فرستاده شده، در ترجمۀ فارسی که در دسترس خوانندگان ایرانی گذاشته شده، حذف کرده اند و لابد تصور کرده اند که کارشان از دید مردم پنهان میماند که نمانده. از آن موقع، کوشش امضأ کنندگان معطوف است به توجیه درخواست درخواستهايشان و تفسیر آنها به ترتیبی که مخالف منافع مردم ایران ننماید

هر دو کار بیهوده است. اولی به این دلیل که نویسندگان با پنهانکاری اولیه نشان داده اند که خودشان بر نادرستی کارشان آگاهند، سخنان بعدي زائد است. دوم اینکه یک تفسیر از این متن اهمیت دارد: همانی که توسط گیرنده انجام میگردد. این نامه، مضامین استاندارد تبلیغات اسرائیل را برای جلب نظر رئیس جمهور آیندۀ آمریکا به لغو برجام، فشار آوردن بیشتر روی جمهوری اسلامی و… در نهایت حمله به ایران در بر دارد ـ تکه چوب کوچکی است برای داغ کردن تنور تبلیغات اسرائیل. طرفداران این کشور، زحمت تفسیرش را در مقصد بر عهده خواهند گرفت

دلایل شلوغ شدن چندتاست. اول از همه همین تقلب در متن که آتش را روشن کرده. دوم اینکه با فاصلۀ کمی از داستان تجزیه طلبان که هنوز آتشش نخوابیده، واقع شده و مردم به تنگ آمده از خدمتگزاری برای دول خارجی را برآشفته. سوم اینکه مافیای اصلاح طلبان، با پشتکار در صدد بهره برداری از آن برآمده است. توجه ناگهانی بی بی سی که بزرگترین تریبون این دسته در خارج از کشور است و به ناگاه مطلب را هم در اخبار برده و هم برنامۀ خاصی به آن اختصاص داده است، بسیار گویاست.
دلیل بسیج همگانی این است که باند اصلاح طلبان فرصت پیدا کرده تا به این ترتیب، برای چندمین و چند بار، این فکر فاسد و یاوه را بپراکند که اگر به راه، یا به عبارت دقیقتر به بن بست، اصلاح طلبی نرویم، سر از طرفداری از حمله به ایران در خواهیم آورد. دکان دونبش اصلاح طلبی، در داخل خود را قطب مقابل اصولگرایان قلمداد میکند که نیست، شریک و رقیب آنهاست و میکوشد مردم را از رفتن به راه براندازی باز بدارد. همین گروه، در خارج هم خود را قطب مقابل طرفداران حملۀ نظامی وانمود میسازد، تا چنین به مردم القأ کند که ماییم و همین چرندیاتمان، خواستن براندازی یعنی خواستاری حملۀ نظامی از سوی آمریکا! تقلب و ریا در دو سوی مرز محض اسیر نگاه داشتن ملت ایران با تظاهر به کوشش برای آزادیش! باید در کتاب گینس ثبتش کرد.
بازندۀ اول و اصلی این وضعیت البته ملت ایران است و در درجۀ دوم کوشندگان جدی آزادی که خواهان براندازی هستند، ولی براندازی به دست ملت ایران که تنها مرجعی است که قادر به این کار است. آمریکا را همه میدانند چند مرده حلاج است و جز منتظران جیره و مواجب، کسی اعتنایش نمیکند. در این میان عده ای هم آلت دست حرفه ایهایی شده اند که اسمشان پای اعلامیه هست. باید امیدوار بود که درسی بگیرند و در آینده دقت بیشتری بکنند.
نظام موجود، اصلاح طلبانش و نومحافظه کاران، هرسه، متحد طبیعی یکدیگر هستند و در یک راه میکوشند: انقیاد مردم ایران ـ البته هر کدام به نفع خود. اختلافشان از این برمیخیزد.
2016 Dec 28th Wed – چهارشنبه، 8 دي 1395