Home ویژه ایران لیبرال آرشیو ویژه ایران لیبرال از شما چه میطلبند، از شما چه میطلبیم- رامین کامران

از شما چه میطلبند، از شما چه میطلبیم- رامین کامران

چه برایتان در سر دارند، چه برایتان در سر داریم

گروه های مختلفی برای تعیین آیندۀ ایران با هم رقابت دارند. آن که بیشتر در معرض دید قرار دارد، از امکانات تبلیغاتی بسیار برخوردار است و دائم در رسانه های بزرگ حضور دارد، راه حلی به ظاهر ارزان قیمت و کم خرج به شما عرضه میدارد. چهرۀ اصلی این گروه، وراث پهلوی است. در مقابل، ما راه حلی عرضه میکنیم مبتنی بر جمهوریت که در وهلۀ اول ممکن است پر خرج و زحمت بنماید. آگاهیم که آسانی اولی ممکن است برخی را به سوی آن بکشد ولی در نهایت زحمات عمده ای برای گزینندگان و کل ملت ایران ایجاد خواهد کرد. فکر میکنم که مقایسۀ بین دو گروه بیجا نیست تا همگی شما از بهای واقعی و البته نتایج دو گزینه ای که عرضه میگردد، مطلع گردید.

شما با دو برنامه روبرویید. هر کدام از این دو برنامه مستلزم تن دادن به انتخابهایی است که به نوبۀ خود، از شما رفتاری معین را میطلبد. آنکس که آینده ای تاریک و ساخته از اطاعت برای شما تدارک دیده، میکوشند صفاتی را در شما برانگیزد و تقویت کند و در نهایت به کار بگیرد که منفی است و حتماً بهترین بخش از آنچه که هستید و میتوانید باشید، نیست. در مقابل، ما خواستار بهترین هایی هستیم که میتوانید عرضه کنید، چون سزاوار بهترین آینده میشمریمتان. معتقدیم که چنین آینده ای فقط میتواند به دست خودتان ساخته بشود. این خود معیار بسیار درستی برای سنجیدن طرح و نقشه ایست که در کار است. نگاه کنید که از شما چه میطلبند، خواهید دید که چه آینده ای برایتان در سر دارند.

آنها اول از همه به شما چنین تلقین میکنند که راهشان مستلزم قبول مخارج عمده نیست و میتوانید با حداقل هزینه، بیشترین فایده را از آن ببرید. به این ترتیب نوعی رایگان طلبی را در شما تقویت میکنند. میکوشند تا از این گرایش که در همۀ ما هست و باعث میگردد که بخواهیم هر چیزی را بدون زحمت و خرج به دست بیاوریم، استفاده کنند و وعدۀ پیروزی بی هزینه به شما بدهند.

ما میگوییم که ساختن آیندۀ بهتر، زحمت و خرج دارد و باید اینها را تقبل کرد. اینکه چه اندازه خرج خواهد داشت، از ابتدا معلوم نیست تا به سبک سیم کشی که به خانه تان میاید، قبل از عقد قرارداد، برآورد قطعی به شما عرضه کنیم. میزان مخارج معلوم نیست، چون معلوم نیست که مبارزه چه شکلی بگیرد، ولی هر چه باشد، تا وقتی هدف را بی اعتبار نمیکند، باید پذیرفت. این ضرب المثل قدیمی فارسی را از یاد نبرید که کار مجانی گران تمام میشود. چنین توقعی از کسی نداشته باشید.

آنها به شما وعدۀ پیروزی بدون زحمت میدهند. شکی نیست که چنین وعده ای به مذاق همه شیرین میاید. کیست که راه بی زحمت را بگذارد و اصرار بر قبول زحمتی بنماید که به نظر زائد مینماید؟ کسانی که شما را به گزیدن چنین راهی تشویق میکنند، در حقیقت میخواهند از گرایش طبیعی به کاهلی که نزد همه هست، سود بجویند. چنین وانمود میکنند که غمخوار شما هستند، ولی کسی که غمخوار شماست میکوشد تا وجوه منفی شخصیتتان را عقب براند، نه اینکه تقویتشان نماید و بر آنها تکیه کند.

ما شما را با حقیقت اوضاع و سختیهای کار آشنا میکنیم و صریح با شما در میانشان میگذاریم. چون معتقدیم که ظرفیت درک و توان تحلیل و ارادۀ پیروزی در شما هست. پس اطلاع از حقیقت اوضاع، نه فقط از توان و ارادۀ شما نمیکاهد، بلکه ـ برعکس ـ این دو را تقویت میکند. سپر انداختن در برابر سختی ها کار مردمان سست عنصر است و ما شما را سخت عنصر میشمریم، پس چنان با شما سخن میگوییم که شایسته است.

آنها بیش از هر چیز عواطف شما را مخاطب قرار میدهند و در صدد انگیختن آنها هستند. دادن عنان کار به دست عواطف رضایتی به همراه دارد که همه درمی یابند و می طلبند، چون به این ترتیب، اگر به هدف خود هم نرسند، تشفی خاطری نقد حاصلشان میگردد که مطبوع است و مغتنم.

ما با عقل شما طرف صحبت هستیم. نه بدان معنا که عواطف شما را خوار میشماریم. میدانیم که نیرویی که شما را به کار وامیدارد، ریشه در احساسات شما دارد ولی جداً اعتقاد داریم که این نیرو را باید رام و مطیع عقل کرد تا ثمر بدهد. چون میدانیم که فوران خواستهای شما، راه به جایی نمیبرد، باید آنها را زه کشی کرد و تحت اختیار گرفت. قصد ما یاری به شماست برای بهره گرفتن درست از نیرویی که احساس وطنخواهی و آزادیخواهی در شما برمیانگیزد.

آنها به شما شعارهایی را تلقین میکنند که ظاهر فریب است و به نظر واروی استبداد مذهبی فعلی میاید که نیست، چون راهگشای استبدادی دیگر است. میکوشند تا با این ترفند به دامتان بیاندازند و فردا از همین حرفها را که در شور مبارزه و هنگام غلیان احساسات، بر زبان میاورید، اتخاذ سند کنند تا کار خود را پیش ببرند و هر چه را که میخواهند به نام شما انجام دهند.

ما دائم به شما توصیه میکنیم که در انتخاب شعار بیشترین دقت را بکنید و آگاه باشید که شعار دادن کاری بسیار مهم است و اگر امروز میدان شعار را به دیگران ببازید، امکان جبران این باخت را نخواهید داشت. انتخاب شعار، انتخاب آینده ایست که برای خود رقم خواهید زد. قلم را به دست دیگران ندهید.

آنها چنین به شما تلقین میکنند که نقششان فقط انتقال خبر و نظر است و در نقل آنچه که در شرف وقوع است، مانند آینه ای صاف عمل میکنند. آنچه میگویند خواست مردم و در نهایت خواست خود شماست و البته هدفشان نیز همان هدف شماست. مدعیند که کاری جر انعکاس نظرات شما نمیکنند. این شگرد اصلی شان است. برای کشیدن شما به راهی که میخواهند، باید چنین کنند و شما را با نشان دادن تصویری دروغین از خودتان بفریبند.

ما نظرات خودمان را به شما عرضه میکنیم و البته میکوشیم تا به سوی آنها جلبتان کنیم. نه با ادعای اینکه اینها نظرات خود شماست، با تأکید بر این امر که عرضه کننده ماییم، ولی در این کار منافع شما را در نظر گرفته ایم. فریبی در کار نیست. نیست چون وقتی به صراحت میگوییم که این پیشنهاد ماست، کار را به قضاوت شما واگذار میکنیم. قرار نیست که با چشمبندی موافقت شما را جلب کنیم. این کار باید به روشنی توسط خود شما انجام بگیرد. باید ببینید و بسنجید و موافقت خود را به ابتکار خودتان نشان بدهید.

آنها میخواهند از شما و نیروی شما استفاده کنند، ولی برای رسیدن به هدف خودشان. چون میدانند که تغییر اساسی در ایران ممکن نیست مگر به دست شما. اما برای مهارتان، دائماً فکر ناتوانی شما را به خودتان تلقین میکنند. این دو لازم و ملزوم هم است. اگر اعتماد به نفس داشته باشید و اطمینان که خود قادرید به آنچه میخواهید برسید، به دنبال هدف خود هم خواهید رفت و زیر بار تلقین دیگران نخواهید رفت.

ما هم اعتقاد داریم که تنها نیروی کارآمد نیروی شماست و آیندۀ ایران را فقط شما میتوانید بسازید. ولی از آنجا که مثل خود شما، در پی آینده ای بهتر از امروز هستیم، معتقدیم که باید خود به این توان عظیم آگاه باشید تا بتوانید از آن در راه بهتر کردن مملکت و روزگار خود استفاده کنید. تمایل به ناتوان شمردن خویش، توجیه کنندۀ کاهلی است و همه در معرض آن هستند، ولی بریدن از آن شرط پیشرفت است. ما ـ برعکس دیگران ـ میکوشیم تا اعتماد به نفس شما را تقویت کنیم و بر همین اعتماد به نفس تکیه کنیم چون آنرا کلید پیروزی میدانیم.

آنها از روشن کردن اینکه باید در آینده چه انتخابی بین سلطنت و جمهوری انجام بگیرد، طفره میروند و مدعیند که به نام دمکراسی، باید تا آنجا راه را برای هر دو گزینه باز گذاشت. این سخن، یکسان بودن سلطنت و جمهوری را در هماهنگی با دمکراسی همسنگ میشمارد.

ما میگوییم که انتخاب بین سلطنت و جمهوری انتخابی نیست که در خلائی انتزاعی انجام بپذیرد و بشود به این دلیل همسنگشان شمرد. انتخاب سلطنت در موقعیت تاریخی فعلی، یعنی بازگشت به سلطنت پهلوی. اگر کسی این پیشینه را میپسندد، در گزینش آن آزاد است، ولی در عرضه کردنش به عنوان گزینۀ دمکراتیک آزاد نیست. گزینۀ پهلوی، با نوع پشتیبانی خارجی که از هم اکنون برای خود تدارک دیده است، نشان میدهد که به سوی دمکراسی نخواهد رفت. پشتیبانی خارجی، اصولاً راهگشای دمکراسی نیست، چون دمکراسی یعنی ادارۀ کشور طبق خواست مردمانش، نه طبق خواست خارجی. سیاست جهانی محل تعامل انجمنها خیریه نیست.

آنها شما را به اعتماد به نیروهای خارجی فرامیخوانند و به انواع وسایل میکوشند تا حسن نیت آنها را به شما بقبولانند. جز این هم نمیتوانند بکنند. اول به این دلیل که از خود طرح و نقشه ای ندارند و شما را هم به نداشتن طرح و نقشه تشویق میکنند. دوم از این جهت که اصلاً کاری جز پیش  بردن طرح اربابان خارجی خود ندارند و طبیعی است که در این راه از هیچ کوششی برای متقاعد کردن شما، اجتناب نکنند.

ما شما را به اعتماد به خودتان و قابلیت های هموطنانتان فرامیخوانیم. چون جداً معتقدیم که تنها غمخوار راستین ایران و ایرانی، خود ایرانیان هستند. آیندۀ ایران باید توسط خود ایرانیان طرح انداخته بشود و به دست خود آنان تعیین گردد. کسی غیر از مردم ایران حق دخالت در این زمینه را ندارد.

آنها شما را به انفعال تشویق میکنند. میگویند طرح ها ریخته شده، تصمیم ها گرفته شده و اقدامات در شرف انجام است، شما همراهی کنید، سؤال بیجاست و کوشش برای تغییر سیر حوادث بی حاصل است.

ما چنین فکر نمیکنیم. برای همین هم هست که شما را در تعیین سرنوشت تان عامل فعال میدانیم و میخواهیم. میکوشیم تا دائم این امر را به شما یادآوری کنیم و از گوش فرا دادن به هر سخن  و پیامی که به انفعالتان میخواند، بر حذر بداریم. دیگران حقی بر تعیین سرنوشت شما ندارند، پس نباید اجازۀ شراکت در این کار را بدانها بدهید.

آنها شما را در نبردی که برای تعیین سرنوشت خود و کشورتان جریان دارد، سیاهی لشکر میشمرند و میخواهند. میخواهند تا در صحنه حضور داشته باشید، ولی به فرمان آنها و مطابق برنامۀ آنها حرکت کنید و در نهایت هدف آنها را تحقق بخشید. با نرمش و زیرکی عمل میکنند، ولی اصل خواستشان این است.

ما شما را بازیگر تمام عیار صحنۀ تاریخ میشمریم و میخواهیم. میخواهیم در صحنه حضور داشته باشید تا سرنوشت خودتان را به تصمیم خودتان تعیین کنید. برای همین است که میکوشیم تا شما را به سوی تصمیم درست و انتخاب بهترین هدف راهنمایی کنیم. ما شما را در مسیر تاریخ هل نمیدهیم، به قدم برداشتن، به برداشتن قدمهای محکم در آن، تشویقتان میکنیم.

آنها در موردی اساسی که رابطۀ آیندۀ سیاست و مذهب در ایران است، تا حد ممکن سکوت میکنند و هر جا ممکن نبود، در هالۀ ابهام سخن میگویند. سکولاریسم بهترین پردۀ استتار است بر بی فکری در این مورد و بهترین وسیله برای متعهد نشدن و دست خود را باز نگاه داشتن محض عمل به اقتضای منافع فردی و دسته ای، نه جمعی.

ما در اینباره به روشنی میگوییم که قاطع ترین جدایی بین این دو را در نظر داریم. چون معتقدیم که این جدایی شرط برقراری نظم سیاسی و اجتماعی مطلوب در ایران است. منفعت جمعی و ملی ایرانیان در برقراری لائیسیته است و به همین دلیل نباید در بیان و اجرایش کوچکترین تردیدی کرد و از آنجا که موفقیت کار را در گرو همفکری و همیاری ملت میدانیم، معتقدیم که باید ایرانیان را هر چه بیشتر با حقیقت کار آشنا ساخت.

آنچه تا اینجا برای شما شمردم، مقایسه ای بود برای بر حذر داشتنتان از رفتن به راه نادرست و دل دادن به تبلیغات بسیار وسیع و مسمومی که میکوشد تا به این راهتان بکشاند. ممکن است که سخن صریح، در وهلۀ اول به کامتان تلخ بنماید، ولی این تلخی زودگذر است و اگر هم دوام کرد، شیرینی پیروزی از کامتان خواهد زدودش.

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است

rkamrane@yahoo.com

۴ اوت ۲۰۱۸