Home سخن روز آرشیو سخن روز مردگان معترض-رامین کامران

مردگان معترض-رامین کامران

تکانهای جنبش اعتراضی اخیر به حدی شدید بوده که برخی مردگان سیاسی را هم از خواب بیدار کرده! نمونه هایش همین دوقلوهای هنرمند جنبش سبز که ناگهان سر برآورده اند و زبان به اعتراض گشوده اند. کروبی نقی زده و موسوی هم تته پته ای کرده. مقصود اینکه ما هم هستیم!

اصلاح طلبان، یعنی همان باندی که بیست سال است مردم ایران را منتر یاوه های خود کرده است و کار را به اینجایی کشیده که میبینیم، به فکر افتاده از آب گل آلود فعلی ماهی بگیرد و این دو جانور مضحک را سر قلاب زده تا صیدی بکند.

چه باعث شده چنین کند؟

اول از همه اینکه بالاخره سر و صدایی بر پا شده و نمیتوان همینطور نشست و تماشا کرد، باید کاری انجام داد تا بلکه بشود از این نمد کلاهی برد. دیگر اینکه فکر کرده اند جنبش حاضر رهبری ندارد، پس ما همینها را که در جنبش سبز هم سر در گم بودند و دست راست و چپشان را نمیشناختند، میاندازیم جلو تا جای خالی را پر کنند. کسی که هنوز نیامده و رضا پهلوی هم که قرار است بیاید، دور است، پس باز هم خودمان. بعد هم لابد تصور کرده اند که طی جنبش سبز، رسانه های خارجی هوایمان را داشتند که خوب بود، ولی از وقتی که خودمان آمده ایم خارج و تحویلمان هم گرفته اند و همه جور کار و امکانات برایمان جور کرده اند، بلندگو دست خودمان است، پس میتوانیم بهتر کارمان را پیش ببریم.

ولی فکر چیزهایی را هم نکرده!

اول و مهمتر از همه اینکه اگر همه چیز هم در دنیا تغییر کرده باشد، شما همانید که هستید. یعنی اینکه جز مزاحمت کاری ازتان برنیامد و حالا هم بر نخواهد آمد. اگر در جریان تکامل انواع، ممکن باشد که روزی مارمولک تبدیل به شترمرغ بشود، شما موجودات تغییری نخواهید کرد. دیگر اینکه نه قابلیت مانور دادن داشتید و دارید و نه حتی توان ریختن طرح برای این کار. تنها کاری که میتوانید بکنید، راه آمدن با برنامهُ شورش همگانی است که در این صورت هم باید بروید ته صف. آخر هم اینکه مردم یک بار با طناب شما اراذل به چاه رفتند و شما را آزمودند، دیگر رهایتان کرده اند و به هر صورت در این بلبشو کسی اعتنای شما نخواهد کرد.

خلاصه کنم: مرده اید! برگردید بین مردگان و اسباب مزاحمت زندگان نشوید.

۳۰ نوامبر ۲۰۱۹، ۹ آذر ۱۳۹۸

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است