Home سخن روز آرشیو سخن روز بازگشت مومیایی- رامین کامران
آرشیو سخن روز - سخن روز - جولای 12, 2019

بازگشت مومیایی- رامین کامران

اخیراً جسدی مومیایی شده در ایران از خاک بیرون کشیده شده که شایع شده جسد رضا شاه است.

البته احتمال این هست که هنگام دفن رضا شاه، فکر کرده باشند تا به سبک فراعنه در جایی دورتر از قبر رسمی دفنش بکنند که که از دسترس حرمت شکنان دورش نگاه دارند. شاید هم این فکر، سرجهازی عروس مصری بوده.

طبعاً اتفاقی از این دست هم به تعبیرات دامن میزند و هم به توهمات. در ایران، بخصوص پس از چهل سال خرافه پراکنی نظام اسلامی، بازار این حرفها زود گرم میشود. اول مشتری این ترهات پهلوی طلبان هستند که انجمن حفاظت از مومیایی درست کرده اند و میکوشند این اتفاق را در امتداد اعتراضات دی ماه قرار بدهند و برخی از آنها طوری رفتار میکنند که گویی رضا شاه برگشته چون مردم صدایش زده اند. انگار فریادهای میانۀ خیابان ورد بوده، نه شعار و افاقه کرده. حال معلوم نیست از سوی کدام مرجع. دلشان به ماورأالطبیعه خوش است، در کنار آمریکا. باید به حال خود واگذاشتشان چون هر دو به یک اندازه ممکن است به اینها مراد بدهند.

به هر صورت در مملکتی که بازگشت امامش با افتادن تصویر او در ماه، بشارت داده شد، لابد بازگشت پادشاهیش هم باید با همین مقدمات باشد. فقط مانده بود اسلامی ها در این مورد سخن از خرافه گرایی بگویند که گفتند و در نشریاتشان منعکس هم شد. این لابد وجه مدرن اسلامگرایی است که با این حرفها مبارزه میکند، البته نزد دیگران.

حرف ما بسیار ساده است. خطاب به اسلامی ها، مرده را، هر کس که هست، در گور بکنید و حرمتش را نگه دارید، وارد بحث خرافات هم نشوید که به صلاحتان نیست. خطاب به پهلوی چی ها، نظام پادشاهی را نمیتوانید از گور بیرون بکشید. دلتان را به این افسانه ها خوش نکنید.

۲۴ آوریل ۲۰۱۸

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است

rkamrane@yahoo.com