Home سخن روز آرشیو سخن روز آشتی ملی یا جناحی؟ رامین کامران
آرشیو سخن روز - سخن روز - مارس 16, 2020

آشتی ملی یا جناحی؟ رامین کامران

مافیای اصلاح طلبان از هیچ فرصتی، ولو کوچک، برای خودنمایی و کسب امتیاز نمیگذرد. آخرینش حکایت «آشتی ملی» است آن که آخوند متقلب در میان آورده است تا باز، هم وجود نامبارک خود و هم محاسن نداری همدستانش را به همه یادآور گردد.


سر و صداهایی که دولت فعلی آمریکا بر پا کرده، نظام اسلامی را به فکر مانور متقابل انداخته است و آوردن مردم به خیابانها. نمونه ای دیگر از انواع تظاهراتی که نظام اسلامی را روی کار آورد و تا به حال سر پا نگهش داشته است. تظاهراتی که گاه در خیابانها انجام شده و گاه پای صندوق رأی، ولی در همه حال ماهیتش که نمایش جمعیت محض کسب اعتبار برای رژیم است، ثابت مانده است.


آخوند ریش و پشم داری که تبلیغاتچی های دوم خرداد به «گل یاس» تشبیهش میکردند، باز فرصت را غنیمت شمرده تا با سوار شدن بر موج مباحثی که اخیراَ بر سر امنیت ملی در گرفته است و نقش اساسی مردم را در تضمین این امر برجسته نموده، خودش و دار ودسته اش را «ملت» جا بزند و صحبت از آشتی ملی بکند و توصیهُ نزدیکی دولت و ملت را مطرح نماید. دولت برقرار هم که او را ممنوع الهمه چیز کرده، ناگهان پا پس کشیده و گذاشته تا اسباب سخن پراکنی برایش مهیا شود ـ بالاخره هر چند نفر را بتواند جمع کند، غنیمت است.


اظهار لحیهُ وی که مثل موضعگیری هایی ادواری خود و همدستانش در موسم انتخابات، فقط به قصد چاق کردن صفهای طرفداران نظام عرضه گشته، طبق معمول، در زرورق توجه به مردم و بازی دادنشان در روند تصمیمگیری، پیچیده شده است تا باز هم با همان روش پاخوردهُ دوم خردادی، مردم را فریب بدهد و البته به همپالکی ها فرصت بدهد که اگر شلوغ شد، بگویند ما بودیم و اگر فرصت شد، مدعی گردند که شعارهای میر حسینی هم این وسط داده شده است.


آنچه این فرد «آشتی ملی» نامیده است، در حقیقت آشتی جناحی است، هدفی جز تحکیم موقعیت اصلاح طلبان در دل نظام ندارد، در وضعیتی که سرمایهُ اصلیشان که نزدیکی با غرب است، به باد رفته. آنچه را که میتوانسته اند به آمریکا ببخشند، بخشیده اند و در عوض هیچ نگرفته اند و از آن بدتر، با اخم و تخم دولت آمریکا، حتی راه تظاهر به موفقیت هم برایشان بسته شده است. در این آشتی، نه جایی برای ملت ایران هست و نه سهمی برای او، و اگر هم سر بگیرد، چنان که همیشه بوده، به رغم این ملت خواهد بود./


https://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=2421