Home ستون آزاد آرشیو ستون آزاد چه ايراني را آرزو داريد؟- نوشته ی شقایق

چه ايراني را آرزو داريد؟- نوشته ی شقایق

سرزميني براي مردم توسط مردم
تغيير در زندگيمان تنها با گفتن و شنیدن شکل نمیگیرد.دستهایمان نیز باید در کار باشد.
رهايي انسان ايرانی

تاريخ ما تاريخ تقلا و كوشش هاي فراوان در دوره هاي مختلف بوده است . در طول تاريخ ، ايرانيان زيادي بوده و هستند كه برای ازادي ايران از استبداد هاي حاكم سالها ایستاده ، جنگيده، کتک خوردند و به زندان افتادند و حتی جانشان را از دست دادند . در طَي چند دهه گذشته مبارزان راه ازادي همچنان در مقابل ظلم و ستم ايستاده اند تا بگویند که رژيم و حكومت إسلامي در ايران قابل قبول نیست ولي متاسفانه بدليل پراكنده بودن و نداشتن تشكل ، تمام اين حركتهاي پراكنده شكست خورده اند . صد سال پیش، که از نظر تاریخی زمان زیادی حساب نمیشود، بله همين صد سال پيش ، ما جنبش مشروطه را داشتيم كه متاسفانه به بيراهه رفت . زنان در ايران حق حضانت بچه خود را ندارند ، بدون اجازه همسر حق خروج از كشور را ندارند ، نمیتوانند به هر مدرسه و دانشگاهی که میخواهند بروند، نمیتوانند هر شغل و کاری را که دوست دارند انجام دهند. ما زنان و نیز مردانی که با ما متحد هستند ، کنار یکدیگر ایستاده و با هم پيمان ببندیم كه مطمئن شويم در ايران فردا زنان از حقوق انساني برابر برخوردار شده ، و قادر باشند به هر مدرسه و دانشگاهی که میخواهند بروند، و هر رشته اي كه علاقه دارند را انتخاب كنند . هر کاری که دوست دارند انجام دهند، تا بگویيم که زنان ايراني ديگر شهروند درجه ی دوم نخواهند بود. عشق به انسان و انسانيت و احترام به محيط زيست و حيات وحش را به فرهنگ اصيل ايراني باز گردانيم. با وجود نفرت و تعصب و مخالفت های مختلف در ابتداي راه بگوييم که پير و جوان ايراني بايد حق تعريف خود از خوشبختي را داشته و حق بيان و ابراز ازادانه ، طبيعي ترين نياز انساني كه حق ابراز عشق و محبت است را دارا باشند.

یک اصل مهم تاریخی را همه ما مي دانيم و ان اين است كه در تاریخ کشور ما، تغییر هیچگاه از پایین به بالا اتفاق نيفتاده است . شرکتهای تجاری و کارفرماها هرگز به کارگران اجازه ی تشکیل اتحادیه ها را نداده و نمي دهند . این کارگران هستند که بايد برای حقوق صنفی خود مبارزه کنند. رژيم ظاهرا پول زيادي براي دستگيري ، زنداني كردن ، خريداري ابزار شنود و شكنجه و سركوب ايرانيان را دارد ولي پول براي ارائه كار و تحصيل براي جوانان را ندارند . در حكومت مطلوب من هرايراني بايد بدون توجه به درآمدش حق ادامه تحصيلات را داشته باشد.

و تغییر همیشه اینگونه اتفاق میافتد.تغییر وقتی اتفاق میافتد که مردم به خودشان بیایند و بگویند که وضعیت فعلی قابل قبول نیست. نمي توانيم صحبت از عدالت كنيم ولي پشتمان را به كودكان كشورمان بكنيم كودك إزاري ، و كار كودكان قابل قبول نیست. زن ستیزی و سکسیسم قابل قبول نیست. دزدي و غارت ثروتهاي ملي قابل قبول نیست. نيازمندان و مستمندان هم حق دارند ، فقر قابل قبول نيست .فکر میکنم که ما امروز در آن لحظه ای از تاریخمان هستیم که اعلام كنيم ، من يك انسان هستم و داراي حقوقي هستم و كرامت مي خواهم . با صداي بلند اعلام كنيم كه تماميت رژيم إسلامي و وضعیت فعلی قابل قبول نیست و در مسير سرنگوني ان شروع به كار جمعي و فعاليت متشكل شويم . اثر درصد كمي از افراد اگاه و سازمان يافته بسيار والاتر و مؤثرتر از ميليونها ايراني ناراضي ولي سازمان نيافته خواهد بود و در نهايت پيروزي از ان ماست . از رسانه های اصلاح طلبان و تصویری که آنها از واقعیت میدهند فراتر برویم و به شرايط فعلي كشور «نه» بگوییم. در عوض از خود و ديگران بپرسیم چرا ايران در مقایسه با تمام کشورهای مشابه بیشترین نابرابری در درآمد و ثروت را دارد؟ این قابل قبول نیست! چرا ما باید بالاترین نرخ فقر میان کودکان را بین تقریبا تمام ملتهای روی کرهی زمین داشته باشیم؟ قابل قبول نیست! چرا ايرانيان باید دو یا سه شغل داشته باشند تا بتوانند از پس مخارج روزانه خود بربیایند؟ قابل قبول نیست! چرا آقا زاده ها و ميلياردرها میتوانند ثروتهاي مملكت را بدون ترس از پيامد هاي قانوني بدزدند، و ايران را ويران و غارت كنند ، قابل قبول نیست! چرا كشور ثروتمند ما خدمات درمانی و مرخصی با حقوق را برای همهی ايرانيان ضمانت نمیکند؟ و درمان را به عنوان يك حق براي ايرانيان ضمانت نمي كند ؟ اين قابل قبول نيست. وقتي كنار هم بياستيم هيچ كس نمي تواند ما را از هم جدا كند.

بازتعریف ما به عنوان یک ملت/مردم، برای نه گفتن به سیاست دستگاه حاکم و نه گفتن به اقتصاد دستگاه حاکم و درک این موضوع که هيچ عدالتي وجود ندارد، وقتي تعداد كمي از مردم مقدار زيادي دارا هستند، ميليونها نَفَر محروم و ندار هستند. اگر يك درصد از میلیونها نفر از اقشار مختلف ايرانيان که از روند سیاسی دلسرد شده اند، مانند ميليونها کارگري كه ساعتهاي زيادي را براي مبلغ ناچيزي كار سخت مي كنند ولي در كسب مقدار لازم پول براي تغذيه مناسب فرزندان خود ناتوان هستند که از آن چه در دولت میگذرد بیزارند، دانشجويان ، دانش اموزان، استادان و جوانهایی که تا به حال هرگز در زندگیشان روي ازادي را نديده اند ، زناني كه در طول تاريخ متحمل تبعيض هاي جنسيتي شده اند ، معلمان و پرستاراني كه ظلم و نابرابري فراوان را ديده و احساس كرده اند،سالخوردگاني را داريم كه با امنيت و كرامت زندگي نمي كنند. و اين ليست همچنان ادامه دارد با خودسازماني و تشكل يابي يكديگر را پيدا كنند و دست به كار عملي ، عملياتي سازمان يافته بزنند ، سرنگوني حكومت ديگر رويايي دست نيافتني و دور از دسترس به نظر نخواهد رسيد. اگر ما به یکدیگر بپیوندیم و به شكاكان ، بد خواهان و نا أميدان اجازه ندهیم که ما را از یکدیگر جدا کنند، اگر خواهان عدالت اجتماعي شويم و حكومت مردمسالاري اجتماعي را مطالبه کنیم که در ان دولت شهروند محور فقط نقش نمایندگی و هماهنگ كننده فعاليتهاي شهروندي را إيفا کند و نه فقط حفظ منافع تعدادی از افراد ثروتمند و سود جو ، آنوقت هیچ چیزی نیست که نتوانیم از پس آن بربیاییم.<< این هدفي است که باید برای آن مبارزه کنیم>>
دو سال پیش اگردر يك جا جمع بودیم، بله فقط دو سال پیش، و کسی از میان جمعیت بلند میشد و مي گفت يك سازمان مستقر در خارج از ايران قادر خواهد شد در ظرف دو سال سر اغاز يك جنبش شهروندي را در داخل و خارج از ايران راه اندازي كند ، من فكر مي كنم حتمن از کنار دستی هایش می شنید «نکند چیزی مصرف کرده ای؟ يا عقلت را از دست داده ای؟ این اتفاق نمی افتد.» ولي جمع شهروندي ما در غالب يك سازمان سياسي متشكل ثابت كرد و خواهد كرد كه اين امر شدني و از ان مهمتر براي نجات ايران از ورطه نيستي و نابودي ضروري و حياتي است.
با كار دست جمعي در قالب يك تشکل سياسي با هموطنان تماس بگیرید و آنها را تشویق کنید به ج ج د ل بپيوندند
تغيير در زندگيمان تنها با گفتن و شنیدن شکل نمیگیرد.دستهایمان نیز باید در کار باشد

سرزميني براي مردم توسط مردم
حق حضانت براي زنان
حق خروج از كشور بدون اجازه پدر و همسر براي زنان
حق تحصيل رايگان براي ايرانيان
حقوق انساني برابر براي همه ايرانيان( زن، مرد، دوجنسه)
تحصيل رايگان تا مدارج بالا
حق انتخاب رشته و دانشگاه
احترام اعلا به محيط زيست و حيات وحش
حق تعريف خود از خوشبختي
عدالت اجتماعي
مردمسالاري اجتماعي
دولت شهروند محور
محو تبعيض جنسي
زندگي توام با كرامت و احترام براي سالمندان

دستمزد عادلانه( كارگران، معلمان، پرستاران ووو)
تغذيه مناسب همگاني