Home ستون آزاد آرشیو ستون آزاد موج جدید سرکوب در ایران و وظایف آزادیخواهان در خارج از کشور

موج جدید سرکوب در ایران و وظایف آزادیخواهان در خارج از کشور

حاکمیت مذهبی ایران حیات خود را با حمله به زنان آزادی‌خواه از فردای انقلاب و حمله به کردستان خودگردان در ۲۸ امردادماه ۱۳۵۸ و از بهار ۱۳۵۹ با قلع و قمع دگراندیشان بنام «انقلاب فرهنگی» (بخوانیم افتضاح فرهنگی) و به تعطیل کشاندن دانشگاه‌ها و مراکز علمی و فرهنگی و هنری در سراسر کشور، آغاز کرد!
این حاکمیت مذهبی در طول چهار دهه بطور مداوم، حتی قوانین خود را زیر پا می گذارد و از آزار و ستم و سرکوب زنان و دگراندیشان و دیگر معترضان به تبعیض و سرکوب لحظه ای دست نکشیده است!
اما موج جدید تهاجمات سراسری نیروهای سرکوب حاکمیت تبعیض به فعالان جامعه مدنی، به بهانه های واهی و در تقابل و جهت جلوگیری از برگزاری روز جهانی کارگر و روز معلم، با دستگیری های گسترده و کم سابقه آغاز گردید و با آزار و سرکوب و دستگیری  زنان آزادیخواه و دگراندیشان معترض و بکارگیری مجدد «قصاص» و اعدام ادامه یافته است. این همه خبر از نیاز حاکمیت ایران در بازگشت به دوران سیاه جنایات علیه بشریت، در دهه سیاه شصت دارد. این تهاجمات کم سابقه، پیام روشن در عزم راسخ حاکمیت، در جهت حذف فیزیکی مخالفان، تا آخرین نفر  دارد!
تهاجمات اخیر به جامعه مدنی ایران، ناقوسی ست که خبر ناتوانی حاکمیت ایران در خروج از بن بست اقتصادی، رواج فساد دولتی و بتبع آن عدم محبوبیت و عدم مشروعیت اجتماعی را می نوازد. اگر در دهه شصت اکثریت عظیمی از جامعه ایران، از حاکمیت برآمده از انقلاب دفاع می کردند، امروز اکثریت عظیم مردم؛ به دلایل متعدد و متنوع فزاینده؛ خواهان نفی نظام ایدیولوژیک و پایان تبعیض و ستم، در سراسر ایران هستند!
با آنچه گفته شد، نویسنده بر این باور است که دهه شصت در ایران تکرار نخواهد شد و احضار و اخطار و اخراج و دستگیری و شکنجه و حتی اعدام مخالفان، در این تابستان گرم و طولانی، نه تنها جو ترس و ناامیدی را گسترش نخواهد داد بلکه نفرت و خواست عمومی نفی کلیت حاکمیت ایران را تشدید خواهد کرد و این خواست را به اقشار گوناگون جامعه ایران گسترش خواهد داد!
آزادیخواهان!
برماست که در این دوران سخت و سیاه آزار و تبعیض و سرکوب و فشارهای ناشی از فقر گسترده اجتماعی، همدست و همصدا به افشای جنایات حاکمیت ایران ادامه دهیم و به سهم خود کوشش کنیم تا تیغ ستم و سرکوب بی محابای حاکمیت ایدیولوژیک-توتالیتر ایران را کند کنیم. در راستای افشا و مقابله با موج جدید تهاجمات حاکمیت تبعیض در ایران، به ایجاد کارزاری دایمی و سراسری در خارج از ایران، اقدام کنیم!

جواد قاسم آبادی
آموزگار تبعیدی
در صد و شانزدهمین سالگرد انقلاب مشروطیت 
ghassemabadi@yahoo.fr