Home ستون آزاد آرشیو ستون آزاد سخن گفتن بنام اپوزیسیون، مردم و کشور، عملی غیرشرافتمندانه است!-اقبال اقبالی

سخن گفتن بنام اپوزیسیون، مردم و کشور، عملی غیرشرافتمندانه است!-اقبال اقبالی

سخن گفتن بنام اپوزیسیون، مردم و کشور، عملی غیرشرافتمندانه است!-اقبال اقبالی

تعدادی از ایرانیان در لندن اقدام به ایجاد گروهی بنام “شورای مدیریت گذار” کرده اند۔ این گروه خود را مخالف رژیم جمهوری اسلامی معرفی کرده است. ما از هر قدم و قلمی که برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی ، دفاع از آزادی، دمکراسی و لائیسیته برداشته شود، حمایت کرده و همزمان سیاست های نادرست و مخربی که جامعه و کشورمان را به گرداب دیگر هدایت کنند، افشاء می کنیم.

این گروه بنا دارد بعنوان “سخنگوی اپوزیسیون ایران” (به استناد سخنان مهران براتی)، ارتباط دیپلماتیک با کشورهای دیگر برقرار کند۔

باشندگان ایران, ۴۰ سال قیم مآبی رژیم جمهوری اسلامی را تجربه کرده و خواهان پایان دادن به سوء استفاده از مردم و کشور برای اهداف پلید نظام هستند۔

جامعه ما هنوز از زیر بار سلطه آمرانه, بوروکراتیک, مافیایی و نکبتبار جمهوری اسلامی رها نشده, که گروهی دیگر بنا دارند به سبک حاکمان کنونی, از نام شریف اپوزیسیون, مردم و کشور ما, برای اهداف خود بهره برداری کنند۔

روند ساختن “مدیریت دوران گذار” و برنامه سیاسی آن، نشان می دهد که این محفل نوپا از گذشته نیاموخته است. مبارزه جبهه ای (جنبشی) سیاسی در ایران، اگر روی سه ضلع مثلث 1) مبارزه مشترک بر بنیاد اسلوب کار دمکراتیک،2) الویت منافع جامعه و کشور بر خرده مطالبات، 3) و تبعیت از خردجمعی استوار نگردد، نتنها قادر به اعتمادسازی نیست، بلکه محکوم به شکست است.

در پایان تاکید می شود که؛ حق طبیعی افراد, گروه ها و محافل بوده که متشکل شوند و صدای خود را بگوش مردمان جهان برسانند. ما از آزادی فعالیت آنها دفاع کرده, اما سوء استفاده از نام اپوزیسون, مردم و کشور را کاری غیرشرافتمندانه دانسته، و اقدامی غیر اخلاقی و غیرسیاسی است.

ما به مردم ایران و جهانیان اعلام می کنیم که سخنگویان جامعه ایرانی، از دل یک انتخابات آزاد و پس از سرنگونی حکومت اسلامی بشما معرفی خواهند شد۔

اقبال اقبالی

01۔10۔2019

ایران گلوبال

تریبون ایران