Home خبرها ارشیو خبرها قطعنامه ششمین کنگره سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
ارشیو خبرها - خبرها - نوامبر 30, 2022

قطعنامه ششمین کنگره سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور

کنگره ژینا (مهسا امینی)، دختر ایران

  میهن عزیز ما، ایران، در‌ پی بیش‌ از چهل سال حاکمیت تاریکی و حکومت ظلم و فساد و دروغ گرفتار بحران‌هایی شده است که موجودیت و کیان مردم و کشور را تهدید می‌کنند. بحران‌هایی که ریشه همگی آنها در حکومت نالایق و پر از جهل و تباهی جمهوری اسلامی است و برای فائق آمدن بر آنها و حفظ بقای کشور با توجه به شکست تلاشهای ملت برای اصلاحات اساسی راهی جز پایان دادن به این رژیم از طریق انقلاب وجود ندارد.

خواسته‌های امروز ملت، همان آرزوهای ایرانیان در زمان انقلاب مشروطيت یعنی حکومت قانون، عدالت و آزادی میباشد. از پس تجربه‌های متعدد تاریخی ملت ما نشان داده‌ است که دیگر دیکتاتوری را برنمی‌تابد و خواهان حکومتی است که تضمین کننده آزادیها و حقوق کلیه شهروندان باشد.

جمعیت پیشرو در جنبش کنونی مردم ایران که حول سه محور شعار زن، زندگی، آزادی جریان دارد، زنان قهرمان ایران هستند. محتوی مترقی شعارهای این جنبش سبب شده که آزادیخواهان سراسر جهان آن را مورد تحسین و پشتیبانی قرار دهند.

رژیم جمهوری اسلامی‌ میکوشد تا با توجه به هویت خشن خود این جنبش را مورد حملات خونین قرار دهد و آنرا به سوی مبارزه مسلحانه بکشاند. سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور بر این باور است که نباید گذاشت این جنبش انقلابی به سوی خشونت بیشتر در غلطد و معتقد است که پیروزی جنبش در گروی غیر خشونت آمیز بودن آن خواهد بود.

این جنبش که از ویژگیهای جنبشهای اجتماعی دهه اخیر برخوردار است تابحال هیچ شخص یا گروهی را به عنوان رهبری خود برنگزیده است. خبررسانی های یکطرفه و تحلیلهای برخی رسانه‌ها که در پی رهبرسازی برای این جنبش میباشند، نشان از فقدان درک دموکراتیک این رسانه‌ها دارد و با توجه به فهم بالایی که فعالین جنبش از خود بروز داده‌اند این تبلیغات نخواهند توانست مسیر مردم در آزادیخواهی و دمکراسی را به بیراهه ببرد.

امروز همبستگی گروههای مختلف سیاسی باورمند و معتقد به صلح، آزادی، استقلال، دموکراسی، حقوق بشر، جدایی دین از حکومت و حفظ تمامیت ارضی ایران ضروری است. سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور بر این امر تاکید می‌نماید و امیدوار است که بتوان با خرد جمعی و از طریق ایجاد همکاری بین گروه‌های سیاسی و مدنی و در سایه اتحاد ملت ایران به این وحشت طولانی پایان داد.

جبهه ملی ایران که از سالها پیش بن بست کامل و شکست جمهوری اسلامی در مدیریت شئون مختلف کشور را مورد تاکید قرار داده بود در سال ۹۷ به حکومت هشـدار داد که تداوم شرایط کنونی می‌تواند به فاجعه‌ای ختم شود و در این راستا نقشـه راهی جهت برون رفـت از بحـران هـای عمیـق موجود در جامعه ارائه نمود. در این طرح جبهه ملی خواهان آزادی کلیه زندانیـان سیاسـی، حاکم شدن آزادی ها مانند آزادی احزاب و اجتماعات و آزادی بیان و قلم و انجام یک انتخابات آزاد، بدون دخالت نهادهای حکومتی و تحت نظارت هیاتی قابل قبول برای همگان، جهت برپایی یک مجلس موسسان واقعی برای تدوین یک قانون اساسی جدید شده بود.

امروز و در راستای همان پیشنهادات ما راه برون رفت از وضعیت کنونی را تشکیل یک کنگره ملی‌ موقت میدانیم که در آن نمایندگان احزاب، اصناف، جمعیتها و طبقات مختلف اجتماعی از زنان و معلمان و کارگران و دانشجویان تا وکلا و پزشکان و مهندسان گردهم آیند و با انتخـاب یـک هیـات اجرائـی از میـان خـود هسته‌ای را تشکیل دهند کـه بتواند بـه عنوان نماینـده موقـت ملـت ایـران رونـد تغییـر و تحـول راه گشـا در کشـور و عبور از نظام کنونی را ضمن حفظ موجودیت کشور و جلوگیری از فروپاشی آن فراهم آورد.

نظام جمهوری اسلامی باید قبول کند کـه پـس از چهار دهه کارنامه‌ای مردودی با عملکردی مطلقا غیرقابل قبول و به شدت خسارت بار در دست دارد و باید برای پیشـگیری از خونریـزی هـای بیشـتر و حوادث سـهمگین تـر قـدرت را به صاحبـان اصلی ایـن سـرزمین یعنـی ملت بـزرگ ایـران واگذار نماید. ایـن اتفاق امری محتوم است و بلاتردید رخ خواهد داد، چـه بهتـر که بـه آرامی و مسـالمت آمیـز و با کمترین خشـونت ممکن صورت گیرد.

ما بار دیگر یادآوری میکنیم که خواست جنبش انقلابی مردم ایران کسب حقوق انسانی و شهروندی، آزادی‌ و برابری زن و مرد، دسترسی به یک زندگی عادی و وجود عدالت در جامعه است و این اهداف تنها در سایه استقلال، آزادی و دموکراسی قابل دسترسی میباشند.

ششمین کنگره سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور،

کنگره ژینا (مهسا) امینی، دختر ایران

22 آبان 1401 برابر 13 نوامبر ۲۰۲۲

sjmikh@iranazad.info

http://www.iranazad.info/