Home خبرها ارشیو خبرها بیانیه همسازی ملی جمهوریخواهان ایران
ارشیو خبرها - خبرها - آوریل 19, 2023

بیانیه همسازی ملی جمهوریخواهان ایران

نافرمانی مدنی ادامه دارد و دستورات تازه رژیم علیه آزادی پوشش بی اعتبار هستند.

نه تنها مدتی است که جمهوری اسلامی برای بقای رژیم فاسد و غارتگر آخوندی شمشیرش را از رو بسته مردم بیگناه را غارت میکند، میکشد، شکنجه میدهد و به زندان می‌اندازد بلکه، در اوج انسان ستیزی و بی‌شرمی دختران دانش آموز، -این آسیب پذیر‌ترین فرشته های میهن مان- را آشکارا و بی محابا در روز روشن در مدارس و دانشگاه‌ها مسموم می‌سازد.

از سوی دیگر با از سر گرفتن ماجرای حجاب، ایرانیان را با دستورات و قوانین عقب‌گرا زیر فشارهای اجتماعی و سیاسی قرار می دهد. حاکمیت می داند که اکثریت مردم دیگر موعظه‌ها و دروغ‌های آن‌ها باور ندارند و مدت‌هاست که مشت حکومت بیش از هر زمان دیگر باز تر شده و دست اندرکاران حکومت رسوا تر و بی اعتبار تر و بی آبرو تر شده اند.

خوشبختانه زنان و جوانان میهن ما هر روز با آفرینش ابتکارات و تدابیر تازه به مبارزه و مقابله با حکومت اسلامی ادامه میدهند. در واقع ملت ایران به ویژه زنان و جوانان دلیر و با پشتکار میهنمان مقاومتی را که از نخستین روزهای حکومت آخوندی – مانند تظاهرات علیه اصل ولایت فقیه، پوشش اجباری، کمپین یک میلیون امضایی، مبارزه دختران خیابان انقلاب دست رد به پوشش و حجاب اجباری – آغاز کرده‌اند همچنان با دلیری پشتکار به شکل های گوناگون ادامه میدهند.

از سر گرفتن مسمومیت دختران دانش آموز اعتراضاتی را این روزها در سراسر کشور برانگیخته است که می‌تواند به اعتراضات سراسری بدل شود و سرنگونی حکومت را سرعت می بخشد.

دستورات و قوانین تازه که گویا از ۲۶ فروردین قابل اجرا اعلام شده اند از نظری قوانین کشوری و بین المللی، از نظر حقوق سیاسی و رعایت شرافت انسانی، از نظر سنت ایرانی و شرع اسلامی مشروعیت و اعتبار ندارند نافرمانی علیه این قوانین در جهت مستقیم مبارزات ۴۴ ساله ملت ایران می باشد. در این کارزار آزادیخواهانه هر گامی ارزشمند است. کسانی که در کنار مردم قرار می‌گیرند، به طور قطع از سوی مردم حمایت می‌شوند و ملت ایران قدردان آنها خواهد بود، همچنان که در اعتصابات کارگران کمک های مالی هموطنانمان توانست تا اندازه ای به کارگران اعتصابی دلگرمی بدهد. مردم از مغازه داران و فروشندگان و … که در کنار مردم عمل می‌کنند و تسلیم تهدیدهای حکومت‌گران نمی‌شوند در نخستین فرصت ها پشتیبانی کرده و همت بلند آنان را بی پاسخ نخواهند گذاشت.

با در نظر گرفتن این وضعیت که رژیم آشکارا با ملت ایران در ستیز است، جا دارد که گروه ها و عناصر مردد در جهت گیری سیاسی تکلیف خود را در رابطه با رژیم و عوامل آن روشن کنند: آیا با مردم هستند یا با جمهوری اسلامی؟

حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران همراه با اندیشکده آگاهی و شناخت خواستار گذار از جمهوری اسلامی هستند و در باورنامه‌های خود با شفافیت بر اصل گذار از رژیم تاکید کرده اند و راه حل را مبارزه با تمامیت حکومت دیکتاتوری اسلامی، برقراری حاکمیت ملی و آزادی حزب های سیاسی و انجمن های شهروندی میدانند.

ما خواهان آزادی و حق انتخاب آزاد و مستقل آحاد مردمان ایران، حق رای آزاد در انتخابات آزاد و عادلانه، رعایت منشور جهان‌شمول حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی برقراری دموکراسی، لغو اعدام هستیم و در این راه تا پیروزی نهایی دوش به دوش مردمان ستمدیده و مبارز کشورمان خواهیم ماند.

ما با خیزش های انقلابی زنان قهرمان ایران و نافرمانی مدنی همساز هستیم. پاینده باد مبارزات آزادیخواهی ملت ایران

اندیشکده آگاهی و شناخت،

حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران (همسازی ملی جمهوری خواهان)