Home خبرها ارشیو خبرها اعلامیه ی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا خیزش ملی آبانماه را با تحریم قاطع نمایش انتخابات تحکیم کنیم
ارشیو خبرها - خبرها - دسامبر 19, 2019

اعلامیه ی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا خیزش ملی آبانماه را با تحریم قاطع نمایش انتخابات تحکیم کنیم

خیزش ملی و سرتاسری آبانماه قاطع ترین نمایش رد نظام شوم ولایت فقیه از سوی ملت ایران بود. در این خیزش بزرگ و ملی مردم روشن تر و قاطع تر از هر زمان نشان دادند که نظام شیطانی ولایت فقیه به ملت ایران تعلق ندارد و باید برچیده شود. سران نظام جهنمی که هنوز قادر به شنیدن و پذیرفتن این حکم نهایی تاریخ نیستند بار دیگر کوشیدند به ضرب کشتار و گلوله واقعیت را انکار و محو کنند. اما اراده ی یک ملت هنگامی که شکل گرفت و چنین روشن بیان شد دیگر شکست ناپذیر است و تنها باید راه های پیشرفت خود را بیابد و حربه های تحقق خود را تیزتر سازد.

رژیمی که در قانون اساسی خود همزمان با اصل ضدملی و ضددموکراتیک ولایت فقیه، به ناچار نهادهایی ظاهری و کاملاً متضاد با آن چون اصل جمهوریت ـ که همان حاکمیت مردم است ـ و انتخابات برای ریاست جمهوری و پارلمان، ولو انتخاباتی بی یال و دم و اشکم، را نیز گنجانیده، ناخواسته حربه ای بُرّا علیه قدرقدرتی خود نیز به دست مردم داده است. در رژیم های دموکراتیک انتخابات وسیله ای است که برای اعمال اراده ی عمومی ـ نه فردی! ـ گماردن شایسته ترین ها در رأس امور، و برکناری ناکارآمدان، بکار می رود، و در رژیم های ضددموکراتیک حربه ای است که مردم برای افشاء خصلت ضدمردمی و عدم تعلق آنها به ملت از طریق بایکوت از آن استفاده می کنند.

رژیمی که به صراحت به مردم می گوید زبان ما با شما زبان اسلحه است نه زبان گفت و شنود، نه زبان رأی، و نه دیگر زبان های معمول درجهان، رژیمی که می گوید هیچ رأیی بالاتر از رأی ولی فقیه نیست، حتی اگر رأی میلیون ها مردم باشد، سخن گفتن با چنین رژیمی از راه دادن رأی فریب خود و توهین به خرد خویش است.

پاسخ گلوله های چنین رژیمی جز خودداری از دادن رأی ـ رأیی که در واژگان او جایی ندارد ـ نیست.  

هنگامی که تظاهرات ملت با دست خالی علیه اصل رژیم و خصلت ضدملی آن به گلوله بسته می شود مردم می توانند و باید از حربه های دیگر خود که یکی از آنها بایکوت نمایش انتخاباتی رژیم است حداکثر استفاده را به عمل آورند.

ملتی که برای بلندکردن صدای اعتراض خود علیه خصلت آزادی کش و ضدملی رژیم برای هرگونه جانفشانی آمادگی دارد، می تواند و باید از همه ی حربه های خشونت پرهیز دیگر و پیش از همه از حربه ی تحریم نمایش انتخابات، انتخاباتی که تنها وسیله ای برای جعل مشروعیت و نمایش آن به قدرت های خارجی است، و نیز هرگونه ابتکار دیگر برای شکست آن  نمایش، حد اکثر بهره برداری را به عمل آورد.

امروز ملت ما بخوبی پی برده است که هر رأی در صندوق های انتخابات این رژیم می تواند به گلوله ای برای ازپادرانداختن یکی از فرزندان او تبدیل گردد و می داند که باید با عدم شرکت در آن نمایش و خلق انواع موانع بر سر راه موفقیت آن، این گلوله ها را پوک کرد.

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا که از همان نخستین کنگره ی پس از 22 بهمن خود خصلت ضدملی این نظام را اعلام داشته و چهل سال تمام در راه مبارزه برای افشاء آن پافشاری کرده، امروز در خیزش بزرگ آبانماه و خیزش های سرتاسری سالهای اخیر شاهد تأیید موضع آن روز خود از سوی ملت و تاریخ است و می بیند که چگونه هر روز مبارزان دیگری به این موضع پیوسته اند و می پیوندند.  

 سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا، بر آن است که در شرایط کنونی بهترین و مؤثرترین راه فوری برای بارور ساختن جانفشانی های بزرگ فرزندان مردم در آبانماه و به عقب راندن رژیم قتل و غارت فقیه از موضع تعرضی آن، تحریم قاطع و یکصدای نمایش انتخاباتی اسفندماه خواهد بود.

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا در پیروی از راه و رسم همیشگی خود از همه ی آزادیخواهان وطن و خونخواهان جانباختگان آبانماه و قربانیان خیزش ها و قتل های دیگر دعوت می کند که این نمایش موهن انتخاباتی را یکصدا تحریم کنند، و با پیوستن به این تحریم به نوبه ی خود دیگر هموطنان را فعالانه به شرکت در آن دعوت کنند.

تحریمی هرچه یکصداتر خدنگی هرچه تیزتر بر سینه ی رژیم غدار ولایت فقیه خواهد بود.

۲۷ آذرماه ۱۳۹۸

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس‌زاده