Home ستون آزاد آرشیو ستون آزاد چرا رهبران چهار سازمان کرد وارد مذاکره با عوامل رژیم شده اند؟-امین بیات

چرا رهبران چهار سازمان کرد وارد مذاکره با عوامل رژیم شده اند؟-امین بیات

خبر ها حکایت از این دارد که:
در هفته های گذشته و در سال گرد سی سالگی ترور زنده یاد دکتر قاسملو دبیر کل سابق حزب کردستان ایران ، آنهم بر سر میز مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران (تروریستها) با نماینده و اعضاء رهبری چهار حزب معروف کردستان ایران (حزب دمکرات کردستان ایران – حزب دمکرات کردستان – حزب کومله کردستان ایران – حزب زحمتکشان کردستان) با شماری از پاسداران و یکی از مسئولین قتل قاسملو که میز بان و گرداننده ی این مذاکرات بوده است، هم در کردستان عراق و هم در وین پایتخت اطریش آنهم محرمانه و مخفی بر گزار شده است.
حد اقل تا کنون دو نماینده از احزاب کرد بنامهای عمر علیخانی (بیر کل حزب کومله زحمتکشان)و ابراهیم علیزاده دبیر کل کومله بر گزاری این نسشتها را تایید کرده اند.
عمر عییخانی میگوید: “فراهم کردن مقدمات اولیه این دیدار ها از حدود دو سال پیش با تلاش یک سازمان غیر دولتی نروژی(نورف) نزدیک به وزارت امور خارجه دولت نروژ صورت گرفته است.”
چرا کردها وارد مذاکره با رژیم شده اند؟
طرح سئوال از :
1-سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران .
2- شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران.
3-جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران.
این سه سازمان زیر بیانیه موسوم به 10 حزب و سازمان سیاسی را امضاء کرده اند و مشترکا “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”را طی یک نشست مشترک و بر مبنی یک منشور بتوافق رسیده اند، که جبهه براندازی جمهوری اسلامی را تشکیل دهند.
از آنجا که نویسنده این سطور عضو جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران هستم و در گذشته عضو شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران دردوران زنده یاد محمود راسخ بوده ام ، واز کم و کیف هردو سازمان مطلع و آشنا هستم.
دوستان جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران یکطرفه و با زور آراء نسبی و به زبان دیگربا کودتای سیاسی تن به این اتحاد با احزاب کرد را دادند ، و در تعاقب آن موجب این شد که 10 نفر از اعضاء قدیمی این جنبش ، کتبا اعتراض و استعفای خود را انتشار بیرونی بدهند، معروفترین شخصیت های این استعفا ها ( خانم مهین جزنی – خانم سوسن بنیانی و آقایان دکتر متین دفتری ،دکتر پاکدامن – دکتر فرهنگ قاسمی و… ) بوده اند.
در گذشته هم زمانیکه دوستان جنبش… در تدارک همکاری و نشست و بر خاست با احزاب کرد بودند، به آنها چه شفائی و چه بصورت کتبی تذکر داده شد که با مسئله “ملیت ” بازی و تجزیه طلبی مخالف میباشم، دوستان جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک به گفته ها و تذکرات من و سایر دوستان توجه نکرده و اسب مراد خود را تند تر کرده و وارد همکاری شدند، و عملا یک سازمان اصیل و دمکرات ولائیک وبا سابقه اپوزیسیون ایران را با ندانم کاری سیاسی و خود محور بینی تخریب نمودند، البته بجا بود که دوستان مستعفی (10 نفر) میماندتد و از اهداف درست جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران دفاع مینمودند که متاسفانه چنین نکردند.
قابل یاد آوری است که در جنبش حمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران ، هیچگاه مسئله فدرالیسم بطور رسمی در هیچ کنگره ای پذیرفته نشد و همیشه مورد بحث میان اعضاء بود. و دوستان جنبش علیرغم این واقعیت همه چیزرا زیر پا گذاشتند و با شیوه های غیر دمکراتیک سر پوش روی واقیعیت نهادند.
جالب است که در جلسات تدارکاتی برای تدوین بیانیه ی مشترک شنیده ام احزاب کرد گفته اند اگر فدرالیسم ما را قبول نکنید همکاری نمیکنیم ، و نمایندگان جنبش دمکراتیک… را به قبول و عبور از خط مسالمت و دمکراتیک کرده ومجبور به قبول فدرالیسم کرده اند، و با این اتخاذ موضع نادرست که مورد قبول همه اعضاء نبوده و زمینه از هم پاشیدگی واستعفای همراهان را گذاشته اند و از حراست و دفاع از تمامیت ارضی ایرا ن عبور کرده اند.
از آنچا که نیروهای مخالف نظام جمهوری اسلامی زیر ذره بین نهاد های استعماری قرار دارند و با کوچکترین خطا ، مورد سوء استفاده قرار میگیرند، موضوع اطلاعیه ای که 10 جریان سیاسی منتشر کرده بودند و اسم آمریکا را درآن بکار برده بودند ، حزب دمکرات کردستان را مجبور کردند که هم از مردم کرد وهم از آمریکا ئیها معذرت خواهی کنند وموضع ضد آمریکائی را پس بگیرند.
دوستان باید قبول کنید که همکاری و همراهی آری اما نباید مرز ها مغشوش شوند.
باید در چهار چوب حفظ تمامیت ارضی ایران با گروهها و اقوام کرد ایرانی همبستگی ملی و عاطفی را حفظ نمود و هر آنچه برای خود و هر ایرانی دیگرمیخواهیم برای اقوام ایرانی نیز طالب باشیم ، ما در کنار هم با بر قراری یک جمهوری دمکراتیک و لائیک ایرانی ، نظامی که دمکراتیک و مبنی عدالت اجتماعی باشد ، و مجموعه قدرت دولتی از رای مردم ناشی شود، و قدرت مردم ازطریق انتخابات آزاد و رای گیری ارکانهای مجزای قانون گذاری ، اجرائی و قضائی اعمال شود، بر قرار کنیم، و به زندگی صلح آمیز باهم ادامه دهیم ، تابع حقوق بین المللی که جزئی از حقوق مشترک جمهوری مشترک ما میباشد و برای کلیه ساکنان ایران دارای حقوق مساوی باشد را بر گزینیم.
به دوستان جنبش جمهوریخواهان ، اتحاد فدائی و شورای موقت سوسیالیستها یاد آوری میکنم که:
احزاب کرد ازموضع ضعف در یک بازی خطر ناک دیگر “مذاکره” با رژیم جمهوری اسلامی در گیر شده اند، سکوت یآس آلود معنی دار شما موجب پشیمانی شما خواهد شد.
چرا در مورد این نشست و بر خاست ضد ملی سکوت میکنید؟
من معتقدم که کردها برای رسیدن به قدرت و دولت بزرگ کردستان متحدند و اقدام بهر خیانتی و جنایتی ( نمونه همین نشتن با عوامل ترور قاسملو) علیه مردم کردستان ایران و درکل علیه مردم ایران کوتاهی نخواهند کرد.
از یکطرف مشی مبارزه مسلحانه با رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را در دستور کار روز خود دارند و از جانب دیگر بدنبال مذاکره با تروریستهای قاتلین رهبرانشان میباشند و در جائی دیگر تمام ابوابجمعی خود را در خدمت اهداف سلطه طلبی سرمایه داری جهانی و امپریالیسم آمریکا و اسرائیل قرار میدهند.
سئوال از دوستان سه سازمان نامبرده این است که چرا و به چه دلیلی از همکاران و هم پیمانان خود(چهار سازمان) دلیل مماشات با رژیم جمهوری اسلامی را نمیکنند که حتی مخفیانه از شما مدت دوسال است با عوامل رژیم بده بستان میکنند و به استقبال و دست بوسی دستهای خونین نمایندکان رژیم (پاسداران) شتافته اند.
رژیم جمهوری اسلامی ایران با عملکرد 40 ساله اش علیه مردم ایران و کشورهای همسایه و دور بزرگترین خطر برای صلح در منطقه ، و بزرگترین جنایتکار تاریخ بشریت است،که باید بساطش بر چیده شود، برای چه منظوری همکاران و هم فکران شما با دستگاه امنیتی تروریستی جمهوری اسلامی مذاکره و پشت یک میز می نشینند؟
همه دست اندر کاران رژیم جمهوری اسلامی از بدو انقلاب تا به امروز درهمه ی جنایات و ترور ها شریکند.
جالب است که بدانید میز بان مراسم مذاکره در کردستان عراق قاتل زنده یاد قاسملو بوده است، و کارگزار جلسه ترور قاسملو هم جلال طالبانی ، و امروزدستگاههای امنیتی نروژ میباشند. آیا نباید رهبران امروز احزاب کرد از این عمل و برنامه شنیعشان شرم کنند ،وشما تا به کی کیف کش هجری ومهتدی وامثالهم و آلت دست آنها خواهید بود، واضحتر بگویم مهتدی و هجری خود آلت دست آمریکا و اسرائیل هستند، شما در این میان چکاره هستید؟
دوستان جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ، شورای موقت سوسیالیستها، اگر به این نتیجه رسیده اید که کارشان ا ز اول ناشیانه و اشتباه بوده است، خجالت نکشید و جلوی اشتباه بیشتر را بگیرید و وحدت مابین 10 سازمان را محکوم و از آن بیرون بیائید.
دوستان “چپ” درمانده شورای موقت سوسیالیستها چراسکوت در برابر سازش با عوامل جمهوری اسلامی میکنید، جای رفیق گرانقدر محمود راسخ خالی یادش گرامی باد ، شما ثابت کردید که نمیتوانید ادامه دهنده گان راه آن مرد بزرگ و کمونیست و با اراده و وطن دوست، باشید.
از طرفی مذاکرات محرمانه چهار حزب کردستان ایران با نمایندگان حکومت اسلامی و سکوت احزاب کرد که تا کنون حاضر به گزارش دادن به مردم کرد و ایران نشده اند چیست؟ آیا فراموش کرده اند قتل دکتر قاسملو را در 22 تیر سال 1368 در وین ، قتل زنده یاد صادق شرافکندی معلم گرامی من در برلین آنهم پشت میز مذاکره، و در شهریور سال 97 همین سپاه نبود که به مقر حزب دمکرات کردستان ایران در عراق حمله موشکی کرد، آیا این تجربه های خونین و تلخ نباید آویزه گوش رهبران کرد گردد، مگر نه اینکه جمهوری اسلامی سالهاست احزاب کرد ایران را “تروریست” ،” منحله”، و فاقد پایگاه اجتماعی در میان مردم کردستان ایران میداند، مذاکره با چنین دولتی بر چه اساسی استوار است؟ این نوع مبارزه در حقیقت مشروعیت بخشیدن به نظام است، آنهم دراین شرایط که کلیت نظام در بن بست مطلق فرو رفته است، آیا این نشستها لطمه به حیثیت جنبش کرد در کل لطمه نمیزند؟و باعث بروز اختلافاتی میان مردم کردستان ایران نمیشود؟ و بی اعتمادی را درمیان اپوزیسیون وسعت نمی بخشد؟ پرسیدنی است که آیا احزاب ناسیونالیست کرد در حال معامله با رژیم هستند؟
به باور من رویکرد احزاب کرد و تلاش آنها در مقاطع حساس مختلف برای مذاکره ، اولین و آخرین آن هم شاید نباشد، بلکه معتقدم از مشی و ماهیت سیاسی و طبقاتی و اساسا از رویکرد سیاسی و استراتژی این احزاب سر چشمه میگیرد، این احزاب ناسیونالیست و بورژوا تنها برای رسیدن به قدرت آنهم ا ز بالای سر مردم شریف کردستان ایران ، از هیچ بند و بستی محرمانه و مخفی با عوامل تروریست رژیم و یا با قدرتهای منطقه و کمکهای عربستان و اجرای اوامر سرمایه داری و… ابائی ندارند.
-آیا نشست مخفیانه با عوامل رژیم درست است ؟اکر آری توضیح بدهید.
-آیا ماهیت جنایتکارانه 40 ساله و سرکوب مردم کردستان را فراموش کرده اید؟ اگر نه چرا به مذاکر و مماشات روی آورده اید.
-آیا برای مذاکره مشرو عیت از جانب مردم در کردستان ایران را دارید؟ اگرآری بر مبنی کدام رفراندوم و انتخابات.
-آیا مذاکره با رژیم در تضاد با آمال و آرزوهای مردم کردستان ایران نیست؟
-آیا از دید منافع طبقه کارگر و زحمتکشان کرد این مذاکره بنفع آنهاست؟

آیا این مذاکره فقط منافع بورژوازی کردستان ایران را در نظر ندارد؟ و..
-آیا نباید قاطعانه با هر نوع مذاکره با عوامل قتل فرزندان کرد پا فشاری و آنرا محکوم کرد؟
آیا تن دادن به مذاکره مشروعیت بخشیدن به رژیم نیست؟ و چهل سال مبارزات مردم کرد را تحت الشعاع قرار نمیدهد؟
و….. چراهای بسیار دیگر.
نتیجه:
معتقدم که ما باید به این امر آگاه باشیم و پا فشاری کنیم که تنها تامین رسیدن به خواست عمومی مردم کردستان ایران و یا کل مردمان ایران، فراهم کردن کلیه ابزار مبارزه و حضور مستقیم مردم ایران در صحنه مبارزه علیه کلیت نظام به غایت ارتجاعی ومتزلزل حاکم بر جان و مال مردمان ایران است و باید شرایط را برای سرنگونی و تدارک یک جایگزین مستقل و غیر وابسته مهیا نمائیم ، تنها در حهت فراهم کردن شرایط سیاسی و اجتماعی همراه با پشتیبانی مستقیم مردم و با بر پائی شوراهای مردمی و از منافع طبقه زحمتکش در کل ایران ، میتواند تامین و نتیجه بخش باشد، نه راه مماشات و مذاکره و مشروعیت بخشیدن به حاکمیت ترور و خفقان حاکم بر ایران توسط آخوندهای حاکم که طی چهل سال حاکمیت ننگین خود از هیچ جنایتی در برابر مردمان ایران و بخصوص مردم کردستان ایران فرو گذار نکردند.
Bayat.a@freenet.de
https://www.facebook.com/amin.bayat9
11.07.2019 
رنگین کمان