Home سخن روز آرشیو سخن روز اوقاف ملی باید گردد- رامین کامران

اوقاف ملی باید گردد- رامین کامران

بیش از شصت سال پیش، در آن کارزار بزرگ تاریخی که به رهبری دکتر محمد مصدق به حرکت افتاد و نهضت ملی نام گرفت، مردم ایران برای کوتاه کردن دست بیگانه از تعیین سرنوشتشان و غارت ثروتشان، شعار «نفت ملی باید گردد» را سر دادند و با پشتکار و فداکاری، این مهم را به انجام رساندند. این واقعه که یکی از درخشانترین ادوار تاریخی ایران را رقم زد، همیشه مایۀ سربلندی و افتخار ما خواهد بود.

موقعیت خطیر تاریخی امروز نیز ملت ایران را به پا گذاشتن در راهی فرامیخواند نظیر آن که پدرانش در نهضت مشروطیت و نهضت ملی پیمودند. این بار نیز در پی انقلاب سال ۱۳۵۷، اختیار تعیین سرنوشت ما از دست خودمان به در آمده و بخش قابل توجهی از ثروت کشور در کف گروهی قرار گرفته که از آن در راه مقاصد شخصی یا ایدئولوژیک خود استفاده میکنند.

اوقاف مذهبی ایران که شاهد گسترش روزافزون آنها هستیم، باید از ید اختیار گروهی که در عمل چون مالک خصوصی آنها عمل میکند، به در آید و در خدمت بهروزی تمامی مردم ایران قرار بگیرد. چارۀ قطعی کار، ملی شدن اوقاف مذهبی است، بدون هیچگونه استثنأ. زیرا تا وقتی که این بساط به راه باشد، روحانیان حاکم خواهند توانست بر هر بخش ثروت ملی ما چنگ بیاندازند، به این بهانه، اختیار آنرا به دست بگیرند و بدون هیچگونه پاسخگویی در برابر ملت، در راه اهداف خود به کارشان بیاندازند.

«اوقاف ملی باید گردد» شعار درست و بجایی است که مناسب موقعیت امروز ماست. درستی این سخن بر هر کس که مختصری سودای بهروزی ایرانیان را داشته باشد، هویداست و چه بهتر که وارثان مصدق، وارثان گروهی که شعار ملی شدن نفت را در کشور ما سر دادند و ملت شریف ایران را به راه مبارزه و بزرگی فراخواندند، این شعار را در میان بگذارند.

این قدم اول و گامی اساسی خواهد بود برای جدا کردن سیاست و دین در ایران که تا به امروز، جز مصیبت برای ما به بار نیاورده است. راه پیروزی و سرافرازی در برابر ما گشوده است، با جرأت در آن گام بنهیم و تا رسیدن به مقصود از پای ننشینیم.

۴ اوت ۲۰۲۰، ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است