Home سخن روز آرشیو سخن روز آکواریوم- رامین کامران

آکواریوم- رامین کامران

چندی پیش در یکی از این تلویزیونهای فارسی زبانی که به ضرب پول دول خارجی میگردد و البته هیچگونه مشکل مالی هم ندارد، شاهد مناظره ای بودم که جالب بود. نه به این دلیل که سخنان جالبی در آن رد و بدل شد، خیر! همان حرفهای آبکی راجع به فواید شاهزاده و مضار شاهزاده بود که دائم میشنویم. نکته این بود که هر دو طرف مناظره از اصلاح طلبان قدیم بودند و علاوه بر این، هر دو اکنون زیر دست نو محافظه کاران کار میکنند و خلاصه اینکه ارباب قدیم و جدیدشان، یکی است. تا اینجا جای تعجب نبود، چون میدانیم که از اصلاح طلبی تا نو محافظه کاری خط مستقیم است.

 نکتۀ جالب اینجا بود که اینها دو موضع مخالف گرفته بودند: یکی سلطنت طلب بود و دیگری جمهوریخواه! یعنی طرح نو محافظه کاری را که در مورد ایران روشن است و از مجاهدین گرفته تا سلطنت طلبان دنبالش راه افتاده اند، از دو موضع مختلف پیش میبردند. این تنوع در عین هماهنگی، نشان میدهد که نو محافظه کاران، نوعی استراتژی پارویی در پیش گرفته اند و کارشان محدود به یک گروه و دو گروه نیست و برنامه دارند که از هر رنگی که در بازار سیاست ایران موجود است، دسته ای راه بیاندازند و نوعی واقعیت مجازی درست بکنند که به کلی جایگزین جهان واقعی دسته ها و گروه های سیاسی موجود بشود و مردم را در محدودۀ خود زندانی نگاه دارد. به این خیال که به این ترتیب آمادگی داشته باشند تا در هر گرایشی که از بقیه جلو افتاد، مهره ای رو کنند. یعنی خلاصه اینکه مردم به هر راهی خواستند بروند، راه به خارج از این جهان کوچک نداشته باشند.

روشن است که این روش تبلیغ کار مبارزان را مشکل میکند و اصلاً هم برای همین به راهش انداخته اند. مقصود پوشاندن خط نومحافظه کاری است، زیر این پارچهُ چهل تکه که مردم را سرگرم تنوع رنگهای خود بکند و نگذارد که ببینند پشتش چه قرار گرفته است. نوعی استتار رنگ و وارنگ که نومحافظه کاری را به کلی در منظرهُ معمول اپوزیسیون ایرانی تحلیل ببرد و کاری کند که مردم از هر طرف بروند، از تور اینها بیرون نروند.

ما از قدیم فکر میکردیم که باید در گفتار گروه های مختلف دقت کرد و به این ترتیب، در کار سیاست، سره را از ناسره جدا نمود. معیار کماکان اعتبار خود را دارد. ولی مثل اینکه معیار جدیدی را هم باید در نظر گرفت و هر جا با معیار عقیدتی نمیخواند، اولویت را بدان داد: طرف هر چه گفت گوش کنید، ولی دقت بکنید که ببینید صاحبکارش کیست

#اپوزیسیون

#نومحافظه کاران

#جمهوریخواهی

#سلطنت طلبی

#اصلاح طلبی

این مقاله برای سایت ایران لیبرال نوشته شده و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است
iranliberal.com .