Home آرشیو خبرها رژیم جنایت پیشه نوید افکاری را اعدام کرد

رژیم جنایت پیشه نوید افکاری را اعدام کرد

اعدام نوید افکاری بار دیگر نشان میدهد که هیچ چیز نمیتواند جلوی رژیم جنایت پیشه را از کشتار معترضان و مخالفان باز دارد. نه ضجه مادران اعدام شدگان، نه خواست مردم متمدنی که از اعدام و شکنجه نفرت دارند، نه اعتراضات مدنی گسترده ایرانیان و نه اعتراضات مردم در سطح جهان. رژیمی که با زور سرنیزه حکومت میکند، از این وحشت دارد که به خواست مردم توجه کند. چنین توجهی ممکن است باعث شود که معترضان دیگر نیز فریادشان را بلند کنند. انتظار رفتار انسانی از حاکمان ضدبشری بیهوده است. حکومتی که می خواهد به نام دین عقربه زمان را به 1400 سال پیش برگرداند و در همه جبهه ها شکست خورده تنها راهی که برایش مانده دست زدن به وحشیگری های اعصار گذشته و اعدام و شکنجه و کشتار است تا شاید به این ترتیب برای خود و هوادارانش توهم تحقق اسلام مورد نظرش را ایجاد کند.

امروز دیگر روشن است که هدف حکومت اسلامی، به قدرت رسیدن روحانیون، غارت ثروت های ملی و خالی کردن جیب مردم بوده است. رژیم غافل از آنست که این اعدامها هر قدر هم پرشمار باشند، مشکل اساسی رژیم را حل نمیکنند زیرا که مردم امروز برای حل مشکلات و بقاء خویش میکوشند و چیزی جز فقر و گرسنگی و بندهای اسارت چیزی برای از دست دادن ندارند.

شکنجه و اعدام نوید افکاری نه اولین جنایت این رژیم است و نه آخرین آن. تا زمانی که دیکتاتوری هست، شکنجه و اعدام نیز خواهد بود. تنها جایگزین ساختن این رژیم با یک حکومت ملی، منتخب مردم و حافظ آزادی، دموکراسی و حقوق انسانی و شهروندی میتواند به دور تسلسل شکنجه و اعدام و جنایت و فساد در ایران پایان دهد.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

22 شهریور 1399 برابر 12 سپتامبر 2020

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info