Home آرشیو حسن بهگر پیوند با نهضت ملی- حسن بهگر

پیوند با نهضت ملی- حسن بهگر

مراسم 16 آذر امسال توسط دانشجویان در فضای توفانی اعتراضات اخیرکه ایران را به لرزه در آورده است با هیجان بسیار برگزار شد. روز دانشجو یادگاری از اعتراض به کودتا علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق است که طی آن سه جوان دانشجو : مهدی (آذر) شریعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ نیا چند روز قبل از سفر نیکسون به تهران جان خود را از دست دادند. از آن سال تا به امروز، هرساله خون آن سیاوشان همچنان می جوشد.

چندی پیش سعید حجاریان پیش بینی کرده بود که نهضت دانشجویی دیگر مرده است اما امسال دانشجویان در دانشگاه های بهشتی ، شریف ، خواجه نصیر و دیگر دانشگاه ها ثابت کردند که 16 آذر یک نقطۀ عطف سیاسی مهم است و زنده است و ربطی به نمایش ها و بزم های معمول سیاسی ندارد  و از این رو فریاد اعتراض  خود راعلیه حکومت استبداد دینی سردادند. ادامه اعتراضات 16 آذر به خیابان ها کشیده شد و حکومت ناچار شد به استفاده از گاز اشگ آور و لوازم سرکوب متوسل شود.

16 آذر با جان سختی از استبداد شاهی گذر کرد و هر سال در خفقان دیکتاتوری فریاد آزادی سر داد و همین شیوه را نیز در استبداد دینی پیشه کرد و شعله سرکش نهضت دانشجویی را زنده نگاه داشته است.

نمایندگان فرهیختۀ نسل جوان ما نشان دادند که خواستار تغییر هستند و ارتباط این خواست با نهضت ملی مژده و بشارت بزرگی برای فردای انقلابی است که در راه است .

16 آذر فقط یک خاطره نیست بلکه نمادی از آزادیخواهی ملت ماست که در تاریخ 16 آذر، مهر خود را بر تاریخ معاصر کوبیده است و تا به دست آمدن آزادی و دموکراسی و حتی پس از آن، هر ساله گرامی داشته خواهد شد.

پیوند جنبش کنونی به نهضت ملی امر فرخنده ای است و ندا می دهد که این جنبش در دام استبداد شاهی و دینی نخواهد افتاد. تا آنجا که به دمکراسی مربوط می شود، سرمایۀ اصلی ما از نهضت ملی نشأت می گیرد و هر تجدید عهد با این دوران درخشان، نه فقط اسباب سربلندی است، بلکه مایۀ قوت قلب نیز هست. زیرا نشان می دهد که پیوند با سنت آزادیخواهی ایران و دلبستگی به دمکراسی هنوز قوی و قویم است و استبداد هر قدر جان سختی کند، هیچ گاه قادر به غلبه بر آن نخواهد گشت.

یاد آزادیخواهان زنده، راهشان پر رهرو و آرمان هایشان پیروز باد.

پنج شنبه – ۱۷ آذر ۱۴۰۱

Thursday – 2022 08 December