Home آرشیو حسن بهگر حکومت در کار حجاب درمانده است- حسن بهگر

حکومت در کار حجاب درمانده است- حسن بهگر

مسألۀ حجاب هر روز در جامعۀ ما فاجعه می آفریند. کشاندن خانم سپیدۀ رشنو، یک زن فرهیخته و داستان نویس، به اعتراف تلویزیونی که بنا به گزارش هرانا قبل از نمایش به دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربۀ در ناحیه شکم به بیمارستان منتقل شده بود، طبق معمول صحنه ای از سبعیت و وحشیگری نظام را به نمایش گذاشت .

کافی است لحظه ای  خود را بجای سپیده بگذارید که از طبیعی ترین حقوق خود در مقابل یک زن حزب الهی دفاع کرده و چنین گرفتار عملۀ ظلم حکومتی شده است تا پی ببرید جمهوری اسلامی چه جهنمی برای مردم بپاکرده است.

 بدیهی است تأثیر این نوع اعترافات زود گذر است و مانع جنبش زنان که بخشی از آن خواستار آزادی پوشش است نخواهد شد و سرانجام حکومت باید حجاب اجباری را لغو کند. اگر منظور از حجاب، بنابه ادعای مروجان آن دادن امنیت به زن است، چنین برخوردهای ظالمانه ای   سلب امنیت از مردم است. امروز حجاب اجباری در جامعۀ ما تبدیل به نماد ظلم شده است و واقعاً هم اگر این ظلم نیست پس چیست .

وارد این بحث نمی شویم که در صدر اسلام  حجابی در کار نبوده و در قران هم به صراحت در این مورد چیزی نداریم . به هر حال حجاب بخشی از سنت اسلامی است که در طی قرون بوجود آمده و بسته به منطقه و نوع اسلام جا افتاده ولی پس از انقلاب در کشورما حجاب توسط ملایان به یک امر عجیبی تبدیل شده وشورش در آمده به نحوی که در هیچ یک از کشورهای اسلامی سابقه ندارد.

وقتی حجاب اختیاری باشد  نه نظر کسی را جلب خواهد کرد و نه واکنشی برخواهد انگیخت. چنانکه وقتی پیش از انقلاب که پدیدۀ خانم های با حجاب مانتو و روسری پیدا  شد، سعی در حذف آن نشد، حکومت مزاحمتی ایجاد نکرد و جامعه هم پذیرفت. ولی اکنون حکومت تحمیل کنندۀ حجاب آبرو و اعتباری برای حجاب نگذاشته. آنچنان که سروصدای با حجاب ها نیز در آمده است . حجاب اصولاً در اسلام پدیده ای بزرگ مهم نیست.  فقط در جمهوری اسلامی (و حکومت نکبت طالبان) نماد شده. در ایران اسلامی که ربا و تنزیل که ده ها آیه در قران در حرمت آن آمده رواج دارد، حجاب شده اصل کاری.

حکومت متوجه است که صحنه های زننده برخورد با زنان در خیابان، مردم را تحریک و وادار به مقابله می کند و به شورش می کشاند، ولی از جانب دیگر باید جوابگوی ملایانی باشد که تازه از غار اصحاب کهف در آمده اند و دست و پایش را بسته اند. حکومتی که درسیاست خارجی خود با شیعیان حوثی و علوی های سوریه و .. با مدارا رفتار می کند و از آنها حمایت می کند تا جلبشان نماید، در سیاست داخلی حتا به دروایش شیعۀ 12 امامی هم رحم نمی کند و خانقاهشان را ویران می کند و در امرحجاب در گل مانده است .عوارض تحمیل حجاب در جامعه ما یکی هم شقه شقه  کردن آن است از طریق درگیری باحجاب ها با بی حجاب هاست و دامنۀ این جدال در همه جا مشاهده می شود.

خلاصه که حکومت با حجاب اجباری هم دست و پای خود را بسته، هم مخالفان حجاب را با خود دشمن کرده و هم بخش بزرگی از خواستاران حجاب را از خود رانده. کجای دنیا می توان قانونی پیدا کرد که این طور همه سر ضرر باشد و باز بر ابقایش اصرار شود؟

پنج شنبه – ۳ شهریور ۱۴۰۱

2022-08-25