Home خبرها ارشیو خبرها گرامیداشت خیزش آزادی‌خواهانه مردم ایران در آبان ماه ۹۸
ارشیو خبرها - خبرها - نوامبر 11, 2020

گرامیداشت خیزش آزادی‌خواهانه مردم ایران در آبان ماه ۹۸

مبارزات مردم ایران علیه حکومت تئوکراتیک موجود و برای آزادی و عدالت اقتصادی/اجتماعی همواره وجود داشته و در مقاطعی از گستردگی خاصی برخوردار بوده. در آبان ۱۳۹۸، افزایش غافلگیرانه قیمت بنزین که بلافاصله موجب گرانی بسیاری از مایحتاج اولیه زندگی مردم گشت، به انگیزه مشخصی برای ایجاد تحرک سریع در واکنش مردم بویژه توده های زحمتکش و محروم به سیاستهای اقتصادی و اجتماعی مخرب از سوی حاکمان جمهوری اسلامی تبدیل گشت. برای چند روز در بیش از صد شهر مردم، در عین مواجه شدن با سرکوب وحشیانه رژیم، اعتراضات خود را با شعار هایی در دفاع از مطالبات آزادیخواهانه و بویژه محکومیت استبداد و ناعدالتی اقتصادی موجود ارتقاء دادند و کلیت رژیم جمهوری اسلامی را به چالش کشیدند. بنا بر امارهای غیر رسمی ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر از معترضین در خیابانها بر اثر شلیک مستقم نیروهای سرکوبگر کشته شدند، تعداد بیشتری زخمی و بیش از هفت هزار نفر بازداشت شدند. تا کنون تعدادی به حبس و اعدام محکوم شدند و از سرنوشت اکثر انان اطلاعی در دست نیست.

واقعیت این است که در جوامع دمکراتیک، چنبشهای مردم، بویژه معتقدان به عبور از ستمهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از طریق حرکتهای اعتراضی عمومی و از جمله تظاهرات و نافرمانی مدنی و همچنین مشارکت سیاسی در نهاد های مدنى، توانسته اند که مدیریت جمعى و مردمی را بطور نسبی در راستای تعمیق دمکراسی و عدالت اجتماعی اعمال کنند. اما در ایران که اختناق سیاسی و فساد همه جانبه اقتصادی بویژه در میان حکومتگران و ارگانهای انتظاماتی آن مانند سپاه پاسداران، زندگی را برای اکثریت مردم طاقت‌فرسا نموده، هر حركت اعتراضى با سركوب شديد روبرو مى شود. روشن است که سرنگونى و تغییر نظام موجود تنها راه حل اساسی برای نیل به دمکراسی و تحقق شرایط اجتماعی برای امکان دستیابی مشارکت مردم در امور جامعه میباشد.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران از مبارزات مردم برای برچیدن نظام تئوکراتیک و تمامیت خواه حاکم و استقرار بلافاصله دمکراسی، جمهوری، لائیسیته پشتیبانی میکند وخواهان ایجاد انسجام و اتحاد عمل نيروهاى دموكرات و مترقى خارج از كشور در دفاع از جنبش‌های مردم ایران برای برچیدن جمهوری اسلامی میباشد.

پیروز باد مبارزات آزادی‌خواهانه مردم ایران!

جنبش جمهورى‌‍ خواهان دموكرات و لائيك ايران

۱۰ نوامبر۲۰۲۰ – ۲۰ آبان ۱۳۹۹