Home ویژه ایران لیبرال آرشیو ویژه ایران لیبرال پشیمانی را سودی باید – سیاوش ایراندوست

پشیمانی را سودی باید – سیاوش ایراندوست

سود پشیمانی از رأی به روحانی، پایان فریب خوردن از اصلاح طلبان اسلامگراست، فریبکاری اصلاح طلبان در جهت حفظ حکومت دیکتاتوری اسلامی و تقویت منافع جناحی شان در حکومت اسلامی است. بین دو جناح دزد و جنایتکار اسلامگرا گیر افتاده ایم، و رقابتهایشان برای دزدی بیشتر اطرافیان و جناحشان.

عملکرد دولت روحانی مفتضح است، ولی روی اصلاح طلبان زیاد است. باز در انتخابات بعدی اصلاح طلبان چه بامبولی در می آورند و چه خدعه ای سوار می کنند تا باز ما را بفریبند؟ این مسخره بازی انتخابات جمهوری اسلامی و فریب خوردن ما همچنان ادامه خواهد داشت؟ و اصلاح طلبان اسم این دغلبازی را تمرین دموکراسی می گذارند.

اگر پشیمانی بدون یادگیری از اشتباه های تکراری و عدم تصمیم قاطع برای مبارزه ی جدی در مسیر درست برای برقراری دموکراسی در ایران باشد، باز بازار خدعه ی اصلاح طلبان گرم خواهد بود، و باز فریب خوردن و پشیمانی بعد از آن بدون هیچ سودی برای مردم ایران و به سود دیکتاتوری تکرار خواهد شد. فریب خوردن را تکرار نکنیم تا دسیسه های اسلامگرایان را باطل سازیم.

مبارزه با دشمنان برقراری دموکراسی در ایران

برای برقراری دموکراسی در ایران باید با دشمنانش مبارزه کرد، دشمنان داخلی برقراری دموکراسی در ایران اسلامگرایان اصلاح طلب و اصولگرا هستند و دشمن خارجی اش هم، همچنان همان کودتاکننده ی 28 مرداد بر علیه دموکراسی ایران است.

خواب آمریکا برای سر کار آوردن حکومتی دست نشانده در ایران مانند حکومت محمدرضا شاه، باطل است و برآورده نمی شود، و رؤیای شوم اصلاح طلبان اسلامگرا که با پذیرش سروری آمریکا بتوانند نظام اسلامی شان را با افزودن نکبت نوکری بر نکبت دیکتاتوری ماندگار کنند، راه به جایی نمی برد.

مشکلات اصلی مبارزه ی مردم ایران، یکی سیاستهای متجاوزانه و زورگوییهای گستاخانه ی آمریکا، و دیگری خدعه گریهای گستاخانه و ریاکاریهای خبیثانه ی اصلاح طلبان اسلامگرا است که مافیاهای رسانه ای شان مانع از شنیده شدن صداهای واقعی آزادیخواهانه و استدلالهای دموکراسی خواهانه می شود.

با شکست منطقه ای آمریکا در برابر ایران و تحکیم قدرت منطقه ای ایران و استحکام توان دفاعی و بازدارندگی ایران و تثبیت توان استقلال سیاسی ایران، و با پوچ در آمدن چندین باره ی توهم اصلاح دیکتاتوری اسلامگرایان اصلاح طلب و رو شدن خدعه های تکراری شان، فضای مبارزه روشن و منطقی می شود و صداهای دموکراسی خواهی واقعی شنیده خواهد شد.

در اسلام سخنی است که خطر منافق بیشتر است. در مبارزه ی مردم ایران، منافقان دموکراسی اصلاح طلبان اسلامگرا هستند که با اغتشاش فکری و عملی میدان مبارزه از مبارزه ی جدی مردم برای برقراری دموکراسی ممانعت می کنند. اسلامگرایان اصلاح طلب مدافعان حکومت دیکتاتوری اسلامی هستند که به قول خودشان و همراهان سرکوفت خورده ی ملی-مذهبی شان دور نظام اسلامی را با اصطلاح بافیهای پوچ و لفاظی های منافقانه و اراجیف ریاکارانه ی آزادیخواهی دروغین شان خندق کنده اند و مردم را معطل کرده اند و از مبارزه ی مستقیم با حکومت دیکتاتوری اسلامی برای سرنگونی اش جلوگیری کرده اند. (ملی-مذهبی نوعی اسلامگرایی است که از لفظ ملی برای اسلامگرایی اش سؤاستفاده می کند.)

باید این ریاکاران آزادیخواهی و منافقان دموکراسی و اراجیفشان را دور ریخت و با مبارزه ی مستقیم با حکومت دیکتاتوری اسلامی با ترویج شعار لائیسیته برای جدایی دین و سیاست، حکومت اسلامی را سرنگون کرد و نظام سیاسی دموکراسی لیبرال و لائیک جمهوری ایران برقرار ساخت.

چاره ای جز برقراری دموکراسی نیست و با گسترش آگاهی سیاسی باید زمینه را آماده کرد. کار دیکتاتوری ستم و تبعیض و سرکوب و جلوگیری از گسترش آگاهی سیاسی است. وظیفه ی اصلاح طلبان اسلامگرا حفظ حکومت دیکتاتوری اسلامی به هر شیوه ی دغلبازانه ای است که با کمک مافیای رسانه ای شان دغلبازیهایشان را دموکراسی خواهی جلوه می دهند.

وظیفه ی آزادیخواهان فریب نخوردن از منادیان دموکراسی خواهی دروغین مانند اسلامگرایان اصلاح طلب ایران و نومحفاظه کاران آمریکا است. مردم نیروی اصلی تغییر هستند، وقتی که سخن درست و صدای دموکراسی خواهی واقعی و صداقت به گوش مردم برسد، آزادیخواهی واقعی با جارو کردن دروغ پردازیهای فریبکارانه ی اسلامگرایان اصلاح طلب و یاوه سراییهای گستاخانه ی ابواب جمعی ایرانی نومحافظه کاران آمریکا از صحنه ی مبارزه گسترش می یابد.

وظیفه ی آزادیخواهان ایرانی تشخیص مسیر درست برای برقراری دموکراسی در ایران و مقاومت در این راه و جمع کردن نیرو برای این مسیر درست است. موقعیت تاریخی را به دلخواه ما نمی دوزند، ما باید در این شرایط خطیر تاریخی، تاریخ پیروزی نهایی دموکراسی ایران را بنویسیم. در هر شرایطی باید به طور جدی و قاطع از کشورمان ایران و مردمش و تمامیت سرزمینش و استقلال سیاسی اش محافظت نماییم که دستیابی به دموکراسی در ایران متکی بر آنهاست.  

انقلاب برای براندازی دیکتاتوری و برقراری دموکراسی در ایران

وظیفه ی آزادیخواهان ترویج دموکراسی خواهی واقعی است. اصلاح دیکتاتوری ممکن نیست، تحت حکومت دیکتاتوری تنها راه دستیابی به اصلاحات معقول، انقلاب برای براندازی دیکتاتوری و ایجاد چارچوب سیاسی دموکراتیک است. فقط دموکراسی چارچوبی نهادی برای انجام اصلاحات بدون استفاده از خشونت و با استفاده از عقل در امور سیاسی فراهم می نماید.

اسلامگرایان اصلاح طلب از نفرت مردم از انقلاب اسلامی برای حفاظت از حکومت اسلامی سؤاستفاده می کنند. اسلامگرایان شیاد که با انقلاب اسلامی به قدرت سیاسی رسیده اند و با انقلاب لائیسیته حیات سیاسی شان پایان خواهد یافت، با اشاره به جنایتهای خودشان و فجایع حکومت اسلامی شان مردم را از انقلاب می ترسانند تا حکومت دیکتاتوری فاجعه بارشان را حفظ کنند.  

به کسانی که می گویند استبداد دینی حاکم به کسی اجازه ی ترویج دموکراسی خواهی واقعی را نمی دهد، باید گفت که شما به راحتی می توانید با استفاده از فیلترشکن، مطالب دموکراسی خواهی واقعی را در سایت ایران لیبرال * پیگیری نمایید. هر کسی هم لااقل چهار پنج نفر دوست و آشنای محکم و معتمد دارد که زبانش قرص باشد و مطالب آزادیخواهی واقعی و استراتژی رسیدن به هدف برقراری دموکراسی در ایران و شعار لائیسیته را ترویج کند نه نام پیام رساننده ی داخلی را. به این چهار پنج نفر صدای آزادیخواهی واقعی و استراتژی براندازی حکومت اسلامی برای برقراری دموکراسی لیبرال و لائیک جمهوری ایران را برسانید، بدین شیوه دموکراسی خواهی واقعی به شکل خوشه ای با کمترین خطر امنیتی گسترش می یابد.

انقلاب سیاسی وسیله ای برای تغییر نظام سیاسی است که استفاده ی درست از این وسیله در جهت براندازی دیکتاتوری و برقراری دموکراسی است. در شرایط دیکتاتوری، رهبری سیاسی انقلاب باید در خارج عمل کند و از دسترس مستقیم دیکتاتوری حاکم به دور باشد تا مجال عمل داشته باشد، بدنه هم که در داخل باید سازماندهی شود که بتواند کاری بکند.  

رهایی از چنگ حکومت دیکتاتوری جز با کامیابی در انقلاب امکان پذیر نیست. انقلاب وسیله است و اگر چهار دهه قبل، از وسیله ای درست استفاده نکرده ایم، دلیل مناسبی برای نفرت از آن وسیله نیست، به خصوص اگر تنها وسیله ی ممکن و در دسترسمان برای دستیابی به دموکراسی و آزادی و عدالت در کشورمان باشد. برای برقراری دموکراسی در ایران چاره ای جز کامیابی در انقلاب نداریم.  

مرحله ی اساسی و تعیین کننده ی مبارزه تبلیغ است و امروز در این مرحله هستیم: آشنا ساختن مردم ایران با هدف و استراتژی مبارزه ی سیاسی، محورش ترویج شعار لائیسیته به قصد برقراری نظام سیاسی دموکراسی لیبرال و لائیک جمهوری ایران. رساندن صدای آزادیخواهی واقعی به گوش مردم و گسترش آگاهی سیاسی و ترویج دموکراسی خواهی واقعی زمینه ی دموکراسی را آماده می کند و اصل کار همین است، الان مرحله ی مهم است که پیروزی دموکراسی در آن ساخته می شود، مگر نه مرحله نهایی انقلاب، یکی دو هفته بیشتر طول نمی کشد. ترویج شعار انقلاب، لائیسیته، و پیروزی دموکراسی، اول در ذهن مردم نقش می بندد و بعد در میدان عمل.

براندازی دیکتاتوری و برقراری دموکراسی در کشور ایران بر عهده ی مردم ایران است. وظیفه ی برقراری دموکراسی آزادیخواهان ایرانی را در همه جای ایران به عمل فرا می خواند: تشکیل هسته های پراکنده ی مبارزه ی سیاسی در سراسر کشور برای تبلیغ هدف برقراری دموکراسی در ایران و ترویج شعار لائیسیته و شکل دادن به مخالفت عمومی مردم با حکومت دیکتاتوری اسلامی به سمت مبارزه ی سیاسی برای برقراری دموکراسی لائیک؛ و تحول عملیاتی در مرحله ی پایانی انقلاب با هدایت میدانی تظاهرات وسیع مردم به سمت براندازی دیکتاتوری با گرفتن اختیار دستگاه دولت و استقرار نظام سیاسی دموکراسی لیبرال و لائیک جمهوری ایران.  

ایران – 4 دی 1396

*

www.iranliberal.com

استراتژی براندازی حکومت اسلامی و برقراری دموکراسی در ایران 

www.iranliberal.com/Maghaleh-ha/Barkamel.pdf

لائیسیته در ایران فرداwww.iranliberal.com/Maghaleh-ha/Ramin_Kamran/EJRA.pdf