کار، کار انگلیسی هاست (5)– نویسنده : jack straw جک استراو- برگردان : کیومرث صابغی

      فصل چهارم             شاه اسماعیل اول – هنری هشتم ایران با کمی بازیگوشی با تاریخ می توان گفت شیعه گری دوران صفویان همانند اصلاح دین( رفرمیسم ) در اروپای شمالی و مرکزی بود و سنی گری عکس العملی در تقابل با آن .  عباس امانت: ایران – یک تاریخ مدرن   تجربه تاریخی شیعه … ادامه خواندن کار، کار انگلیسی هاست (5)– نویسنده : jack straw جک استراو- برگردان : کیومرث صابغی