Home ویژه ایران لیبرال آرشیو ویژه ایران لیبرال تبلیغ جنگ داخلی در عراق – حسن بهگر

تبلیغ جنگ داخلی در عراق – حسن بهگر

25 سال است که اقلیم کردستان عراق به صورت فدرال اداره می شود، ولی در این مدت به دولت مرکزی پاسخگو نبوده و با فروش نفت عملاً مستقل از دولت مرکزی عمل کرده و با پشتیبانی آمریکا و اسرائیل دایم بهانه تراشیده تا راه خود را به سوی استقلال هموار نماید. اکنون باز صحبت از همه پرسی استقلال آن مطرح شده است. پس از شکست داعش در منطقه، استقلال کردستان تنها نقطه ی امید این دو کشور است برای زنده نگاه داشتن طرح خاورمیانه ی نوین و تکه تکه کردن کشورهای منطقه. به همین دلیل است که نیروی خود را روی این نقطه متمرکز کرده اند. کردها عمدتاً در سرزمین های ایران، ترکیه ، عراق و سوریه ساکن هستند و استقلال کردستان عراق بر استحکام این کشورها تأثیر مستقیم و منفی خواهد داشت. هدف از تشویق استقلالش هم جز این نیست.

به تازگی در یک برنامه تلویزیونی خارج کشور (1) وقوع این همه پرسی به بحث گذاشته شد و برخی شرکت کنندگان با تکیه بر ایرانی بودن کردها آغاز سخن کردند، ولی با استدلال اینکه تشکیل کشور عراق توسط استعمارگران (اشاره به قرارداد سایکس ـ پیکو درجنگ جهانی اول) ساخته شده، به صراحتی که مایه ی حیرت بیننده می شد، گفتند دلیلی نمی بینند که کردها جزیی از آن کشور باشند! یعنی در حقیقت اینکه دلیلی برای ادامه ی حیات عراق نمی بینند و چند پاره شدنش را امر نامطلوبی نمی شمرند. البته اینکه ملتی هم به نام ملت عراق وجود دارد و نظر این ملت در فروپاشی مملکتشان چیست، چندان مورد توجه قرار نگرفت. این هم سایکس ـ پیکوی تلویزیونی بود که ما تماشا کردیم!

حکم دادن به تجزیه ی این و آن کشور، مصداق صریح بی توجهی به استقلال و تمامیت ارضی کشورها و قراردادهای بین المللی و منشور سازمان ملل است. البته چنین کاری توسط قدرت های بزرگ انجام گرفته است، حالا هم آمریکا که از سال ۲۰۰۱ سیاست اسرائیل را در خاورمیانه به اجرا گذاشته، باز چنین هوایی در سر دارد. ولی توجیه و مشروع شناختن آن به این ترتیب و توسط اهل منطقه و کسانی که کشور خودشان هم به این ترتیب در معرض آسیب قرار می گیرد، اسباب حیرت است.

جالب تر اینکه یکی دیگر از شرکت کنندگان، ادعا کرد که مناطق کرد نشین در اشغال است! و این مسأله با استقلال کردستان عراق حل خواهد شد و حاجت به استدلال دیگری نیست. به این ترتیب ایرانیان نیز به طور ضمنی در زمره ی اشغالگران سرزمین کردستان منظور گشتند! البته اگر در این منطقه یک کشور شهرت مصنوعی بودن و اشغالگری داشته باشد، اسراییل است که تبدیل به نقطه ی کور بحث در باره ی این مسائل شده و اسمش برده نمی شود! به رغم اینکه بازیگر اصلی این خیمه شب بازی استقلال کردستان است.

جدایی و تجزیه کشور کارشوخی برداری نیست و اصل یکپارچگی سرزمینی; پایه اساسی هر کشوری است: برای نمونه :

 «در اسپانیا قانون اساسی بر پایه وحدت غیر قابل تجزیه اسپانیا ، میهن مشترک همه اسپانیائی ها، قرار دارد. امّا، همین قانون اساسی حق خود مدیری ملیّت ها (Nationalités) و منطقه ها را به رسمیّت شناخته و آن را تضمین می کند.
در ایتالیا نیز برابر قانون اساسی جمهوری تجزیه ناپذیر است امّا خودمدیری به رسمیّت شناخته شده و دولت در تقویت اختیارات محلّی می کوشد. » (2)

این گونه تصمیم گیری های شتابزده برای کشوری که تازه از شر دیکتاتوری صدام و کشتار اشغالگران آمریکایی و هجوم سبعانه ی داعش خلاصی یافته و دولتش با انتخابات آزاد سر کار آمده، فقط توجیه انداختن مردمش به یک مهلکه دیگر است. استقلال خواهی اقلیم کردستان که از ابتدا توسط چند قبیله ی ایدئولوژی زده، به عنوان خواست مردم این خطه عرضه شده، سنگ اندازی در راه دموکراسی و در نهایت بر باد دادن استقلال عراق است و لطمه ای عظیم به ملت عراق وارد می سازد. بی اعتنایی به احوال این مردم مصیبت کشیده به جای خود، توهم اینکه این استقلال خواهی زیر پرچم آمریکا و اسراییل منجر به رفاه و خوشبختی مردم محل می شود خیالبافی است. حکومت قومی بر مبنای خون و نژاد عقب مانده ترین و بدترین نوع حکومت است و در مرتبه نخست منجر به درگیری های قومی و ایلی خواهد شد. پاکسازی قومی توسط کردان که از ابتدای سقوط صدام در این منطقه شاهدش بوده ایم، به این ترتیب ادامه خواهد یافت.

این برنامه ی استقلال نیست، طرح جنگ داخلی است، در کشوری که تا به حال از جنگ خارجی و سلاخی دست نشاندگان دول خارجی، بیشترین لطمات را دیده است. نباید با این سبکسری موجه جلوه اش داد.

  • (روبه رو شماره 37– تلویریون من تو)

https://www.manototv.com/videos/98586/vid10562

از دقیقه ی ​22.41 به بعد.

  • یکپارچگی سرزمینی درقانون های اساسی- محمدرضا خوبروی پاک
https://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=2494