این گذشته به چه درد آینده میخورد؟ رامین کامران

چهار خانواده، بخش اول انتخاب نظام سیاسی اساسی ترین و حیاتی ترین انتخاب در حوزۀ سیاست است ما در دوران جدید میتوانیم از بین چهار نظام سیاسی یكی را برگزینیم تاریخ معاصر ایران حول جدال بر سر تعیین نظام سیاسی شكل گرفته است چهار خانوادۀ سیاسی ایران هركدام خواستار یك نظام معین سیاسی هستند حافظۀ تاریخی ما … ادامه خواندن این گذشته به چه درد آینده میخورد؟ رامین کامران