از تحریم تا تحریم و از دولت تا دولت حسن بهگر

خمینی با جعل جمهوری اسلامی که « جمهوری » در آن جز نامی نبود، فرقه ای مذهبی بنیاد نهاد و مریدانی را که بسیاری از آنها را نمی شناختیم و هنوز هم بسیاری را نمی شناسیم، بر جان و مال ملت ایران مسلط کرد. اینها برای دو کار دور هم جمع شده بودند: یکی تحمیل … ادامه خواندن از تحریم تا تحریم و از دولت تا دولت حسن بهگر