منشاء بارشها و سیلابهای ویرانگر ایران(2)-اکبر دهقانی ناژوانی

گرمایش زمین: پس بنابراین چون عناصر مختلف در جاهای مختلف حفره سیاه زمین قرار دارند و تابع آن نیز می باشند به همین خاطر در ارتباط با هم هستند و در درگیری دو نیرو بر روی حفره سیاه شان به کمک هم احتیاج دارند و روی یکدیگر تاثیر می گذارند و در ارتباط با هم … ادامه خواندن منشاء بارشها و سیلابهای ویرانگر ایران(2)-اکبر دهقانی ناژوانی