منشور آزادی بیان

هنگام استفاده از آزادی، عمل ما تابع اندیشۀ ماست و اندیشه مان وامدار مفاهیم و مفاهیم محتاج زبان.

زبان فرآورده ای جمعی است و آنچه به رشد زبان و مفاهیم میدان می دهد و در نهایت به آزادی عمل، بخصوص عمل جمعی، قالب عقلانی می دهد، آزادی بیان است. آزادی بیان، در جمع معنا پیدا می کند و امری سیاسی است.

رشد و تعالی معنوی و مادی فرد و جامعه ـ هر دو ـ وامدار بیان است و بسط هر دو در گرو آزادی بیان. در بین آزادی های اجتماعی، بشر بالاترین عیار آزادی را در حوزۀ بیان تجربه می کند.

آزادی بیان، آزادی مادر است، زیرا آزادی های دیگر اجتماعی بدان پشت دارد.

 در هر جامعه ای که آزادی بیان پیدا شود، دیگر آزادی ها به دنبال آن می آیند و از هر جا که رخت بربندد، دیگر آزادی ها در پی اش روان می شوند.

آزادی بیان در جایی بین آزادی عقیده قرار دارد که نامحدود است و آزادی عمل که محدود است؛ از اولی کم تر و از دومی بیشتر است. این آزادی حق طبیعی همه است و کسی را نمی توان از آن محروم کرد. وظیفۀ دولت دمکراتیک برقراری و حفظ آزادی بیان است.

***

  • هیچ یک از سه قوا، به هیچ رو مجاز نیست که اصل آزادی بیان را مخدوش سازد.
  • همۀ اعضای جامعه، به یکسان از حق آزادی بیان برخوردارند.
  • برخورداری از آزادی بیان، نه بستگی به محتوای سخن دارد و نه گویندۀ آن.
  • آزادی عقیده مطلقاً بیحد است و هیچ کس را نمی توان به دستاویز داشتن عقیده ای خاص ـ حال این عقیده هر چه باشد ـ از آزادی بیان محروم نمود.
  • آنچه محترم است، فردیست که صاحب عقیده است نه خود عقیده.
  • نه عقیده و نه اعتقاد، هیچ کدام ـ به هر موضوعی که مربوط باشد ـ نه مقدس است و نه از اعتراض و انتقاد مصون است.
  • استفاده از آزادی بیان جرم نیست. سؤاستفاده از آزادی بیان، در صورتی جرم محسوب می شود که این امر نزد مراجع قضایی اثبات گردد.
  • اثبات چنین جرمی، هیچ گاه نمی تواند دستاویز مخدوش نمودن اصل آزادی بیان گردد.

 رسیدگی به دعاوی مربوط به بیان، در انحصار مراجع قضایی و تابع قانون است و به اسم مذهب و اخلاق و سنت، نمی توان آزادی بیان کسی را محدود نمود.

ایران لیبرال www.iranliberal.com اول ماه می 2019

منشور لائیسیته

سیاست و مذهب، دو بعد اساسی حیات اجتماعی بشر است; ولی از جهات بسیار و به صورتی بنیادی، از یکدیگر متمایز است. هدف غایی سیاست دستیابی به امنیت است، ترجیحاً از طریق برقراری عدالت؛ هدف غایی مذهب، رستگاری است. اقتدار سیاسی بر پایۀ حاکمیت شکل میگیرد که پدیده ای تاریخی است؛ اقتدار مذهبی به تقدس متکی است که ورای تاریخ قرار دارد. در سیاست، نمایندگی، اعتبارش را از کشور و مردمش میگیرد؛ در مذهب، نمایندگی، اعتبارش را از تقدس اخذ میکند. در میدان سیاست، خطا عبارت است از تخطی از قانون، به جرم تعبیر میشود و مجازاتش توسط مراجع دولتی صورت میپذیرد؛ در مذهب خطا عبارت است از سرپیچی از فرامین الهی، به گناه تعبیر میشود و مجازات آن جهانی دارد. ساماندهی سیاست استفاده از ابزار قهرآمیز را لازم میاورد؛ ساماندهی مذهب مستلزم احتراز کامل از این ابزار است. تمامی مردمی که در دل یک واحد سیاسی زندگی میکنند، تابع اقتدار سیاسی هستند؛ فقط گروه مؤمنان هر مذهب، تابع اقتدار آن مذهب هستند. در طول تاریخ، تفکیک عملی این دو حوزه، به مرور و با پیشرفت جوامع، هر چه جلوتر رفته و همزمان، فایدۀ این جدایی نیز هر چه بیشتر خود را به همگان نموده است. ولی تعمق در باب لزوم جدایی نظری این دو حوزه و برنامه ریزی برای جدا کردن عملی هر چه روشنتر و قاطعتر آنها، خاص عصر جدید است. یکی از دلایل عمدۀ اعتنا به لزوم این امر، مرجع قرار گرفتن دمکراسی است در دوران جدید و آگاهی به این امر اساسی که سیاست میتواند دمکراتیک بشود، ولی دین دمکراتیک شدنی نیست. لائیسیته، شیوه ایست بی ابهام برای اجرای برنامۀ جدایی سیاست از مذهب. کارکرد آن، تصفیۀ مصادیق اختلاط سیاست و مذهب در صحنۀ جامعه است تا این دو را رسماً و با تدابیر قانونی مناسب از هم سوا نگاه دارد و با جدا کردن سیاست از مذهب، آزادی را در این دو حوزه پاس بدارد.

***

لائیسیته روحانیان را از هر فعالیت سیاسی و خدمت دولتی منع میکند. لائیسیته برابری مطلق شهروندان را صرفنظر از اعتقاداتشان برقرار میسازد. لائیسیته حق همگان را برای داشتن یا نداشتن مذهب و تغییر مذهب، تضمین میکند. دولت لائیک مذهب رسمی ندارد. دولت لائیک در بحث اصالت و عدم اصالت مذاهب وارد نمیشود. دولت لائیک مذهبی را بر دیگری برتری نمیدهد و پیروان و روحانیان مذهبی را نسبت به دیگر مردم در موقعیتی ممتاز قرار نمیدهد. دولت لائیک برای هیچ مذهبی تبلیغ و با هیچ مذهبی مقابله نمیکند. دولت لائیک از تعرض به پیروان مذاهب مختلف جلوگیری میکند. دولت لائیک از هیچ مذهب و هیچ گروه روحانی پشتیبانی مالی نمیکند. دولت لائیک در ادارۀ داخلی هیچ مذهبی دخالت نمیکند. دولت لائیک هیچ عنصر مذهبی را وارد برنامۀ آموزش و پرورش نمیکند و آموزشهای مذهبی را به اختیار شهروندان وامیگذارد. دولت لائیک از تأسیس احزاب مذهبی جلوگیری میکند و به هیچ گروه روحانی اجازۀ تأسیس حزب نمیدهد. دولت لائیک مالک تمامی اماکن مذهبی از هر نوع است و حق استفاده از آنها را به روحانیان و مؤمنان واگذار مینماید. دولت لائیک اجازه نمیدهد تا در اماکن مذهبی تجمعات سیاسی برگزار شود. دولت لائیک، از طریق سیستم بانکی، بر رد و بدل شدن وجوهات مذهبی نظارت میکند و از آنها مالیات دریافت مینماید. دولت لائیک، از طریق سیستم بانکی، بر درآمدهای نهادهای مذهبی نظارت میکند و از آنها مالیات دریافت مینماید. دولت لائیک، حق استفادۀ پیروان مذاهب مختلف را از فضای عمومی تضمین مینماید ـ با اجازۀ شهرداری ها و نظارت نیروهای انتظامی. در کشور لائیک، شهروندان تنها مرجع قانونگذاری هستند و منشأ مذهبی قانون نمیتواند برای تصویب و اجرای آن مورد استناد قرار بگیرد. در کشور لائیک، گناه، جرم محسوب نمیگردد و جرائم و مجازات آنها، فقط به حکم قانون کشوری تعیین میشود. در کشور لائیک، ازدواج و طلاق صرفاً طبق قانون مدنی و نزد مراجع مجاز صورت میپذیرد و در غیر این صورت مطلقاً فاقد اعتبار است. در کشور لائیک، روحانیان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، محرومند. در کشور لائیک، روحانیان حق ورود به حوزۀ دادگستری را ندارند. در کشور لائیک، روحانیان حق ورود به حوزۀ آموزش و پرورش را ندارند. در کشور لائیک، روحانیان حق عضویت در نیروهای نظامی و انتظامی را ندارند. در کشور لائیک، تعطیلات رسمی مملکت فقط به حکم قانون دولتی معین میگردد.

ایران لیبرال 28 آوریل 2019

جمعه- علی اکبر صالحی

adminآگوست 14, 20221 min read
جمعه- علی اکبر صالحی

قرار بود يكی از ميان شما براي كودكان بی‌خواب اين خيابان فانوس روشنی از رويای نان و ترانه بياورد! قرار بود يكی از ميان شمابرای آخرين كارتن‌خواب اين جهان گوشه‌ٔ لحافی لبريز از تنفس و بوسه بياورد! قرار بود يكی…

مرگ دیگر- ه.ا سایه

adminآگوست 14, 20221 min read
مرگ دیگر- ه.ا سایه

مرگ در هر حالتی تلخ استاما مندوستتر دارم که چون از ره در آید مرگدرشبی آرام چون شمعی شوم خاموشلیک مرگدیگری هم هستدردناک اما شگرف و سرکش و مغرورمرگ مردان مرگ در میدانبا تپیدن های طبل و شیون شیپوربا صفیر…

خسارات سیل های اخیرنتیجه اقدامات غیر علمی و کارشناسی نشده و سوء مدیریت کشور

adminآگوست 14, 20225 min read
خسارات سیل های اخیرنتیجه اقدامات غیر علمی و کارشناسی نشده و سوء مدیریت کشور

 پدیده ای به نام “مانسون تابستانی” که ازاختلاف دمای خشکی با آب وهوای اقیانوسی همسایه یعنی اقیانوس هند ایجاد می شود سامانه بارشی پرفشاری ایجاد می کند که  تابستان امسال بیش از 20 استان ایران بویژه نواحی جنوبی ومرکزی کشور…

قوانین غیرانسانی و ارتجاعی  پوشش اجباری را محکوم میکنیم

adminآگوست 14, 20222 min read
قوانین غیرانسانی و ارتجاعی  پوشش اجباری را محکوم میکنیم

با یورش تازه  به معلمان، کارگران، زنان و کنشگران مدنی و در پی آن دستگیری و به زندان انداختن فعالان سیاسی، باردیگر حکومت اسلامی ایران چهره مرتجع و مستبد خود را نشان داده است. هجوم وحشیانه حکومت که  از اردیبهشت…

زالو ها- رامین کامران

adminآگوست 14, 20224 min read
زالو ها- رامین کامران

مردمی که هر کدام هزار اختلاف صنفی و سیاسی با حکومت دارند و مایل به بیان آنها و رسیدن به خواست های خود هستند، باید مشکلی را حل کنند که گریبانگیر همه است: تشکیل گروه و کار جمعی ـ‌ تک تک…

تروریسم راه را برای استبداد می گشاید- حسن بهگر

adminآگوست 14, 20223 min read
تروریسم راه را برای استبداد می گشاید- حسن بهگر

پس از رسیدن خمینی به قدرت آغاز جدیدی از تروریسم اسلامی در ایران  پا گرفت که دامنه اش به گروه های اسلامی در کشور های دیگر هم سرایت کرد. آنها هم به فکر قدرت گیری افتادند و هنوز که هنوز…