Home سخن روز آرشیو سخن روز خط الماس -رامین کامران

خط الماس -رامین کامران

امروز کلمۀ فدرالیسم تبدیل به محوری شده برای تبلیغاتی که در نهایت تجزیۀ ایران را نشانه رفته است. گروه های چند نفره ای که خود را، بدون هیچ پشتوانه به غیر از کمکهایی که از دولتهای خارجی میگیرند، نماینده مردم این و آن منطقه قلمداد میکنند، میگویند که برای رفع ستم قومی خواستار فدرالیسم هستند؛ گروه های سیاسی کوچکی هم که هیاهوی تبلیغاتی شان هیچ ارتباطی با اعضای اندکشان ندارد و آنها هم باز از انواع و اقسام کمک از منابع نامعلوم برخوردارند تا با حضور رسانه ای وجود خویش را اثبات کنند، باز همین فدرالیسم را داروی جلوگیری از تجزیۀ کشور معرفی میکنند و مدعی هستند که تبلیغشان برای این کار از سر دلبستگی به ایران است. اولی ها هستۀ ثابت تبلیغات هستند و گروه دوم، صف بعدی و وسیعتری که قرار است به این سخنان بردی بیشتر ببخشد.

هدف اصلی از این مساعی، جا انداختن چیزی است که اینها مسئلۀ قومی مینامند و تبدیل کردنش به موضوعی عادی و آشنا و در صورت امکان مرکزی، در بحثهایی که راجع به مشکلات ایران و ایرانیان جریان دارد. یعنی سرشکن کردن مشکل فاشیسم مذهبی که همه گیر است و در مقیاس ملی اسباب دردسر همۀ ایرانیان شده، به مشکلی که خود اختراع کرده اند و تمامی ساختارش محض جدا کردن ایرانیان از هم، طراحی شده تا راه تکه تکه کردن مملکت هموار گردد. این کار که مرحلۀ اول تجزیه کردن ایران است، مثل ترسیم خطی است که با الماس روی شیشه میاندازند تا موقعی که ضربه دید، در امتداد آن بشکند.

خوشبختانه، حرکت بارز و اخیر یکی از این گروه ها در جهت اعتبار بخشیدن به گفتار تجزیه طلبانه، به طوری ناگهانی و سالم موجد واکنشهای جدی و وسیع گشته است که ارتباطی به تقلبهای معمول کارمزدان اینترنتی ندارد و نشان میدهد که مردم به وطنشان وابسته اند و به کسی اجازه نمیدهند که به این راحتی در راه تجزیه اش گام بردارد. سردمدار این گروه که چند سال است در باب فواید فدرالیسم و مسائل بی محتوای دیگر پرگویی میکند، ظاهراً از ترس ضرباتی که ممکن است در این بگو مگو نصیبش گردد، پنهان شده و کار را به دست یاوران خود سپرده. اینها هم همگی مشغول رفع و رجوع کاری هستند که دو سه هفته پیش به عیان و با سربلندی انجام دادند و تا سر و صدایی بلند نشده بود، طبیعی و مفید هم قلمدادش میکردند.

نباید به این واکنش سالم، ولی موضعی دل خوش کرد و کار را تمام شده انگاشت، این فقط قدم اولی است که باید مدتها پیش برداشته میشد و قدمهای بسیار دیگر باید در پشت آن بیاید تا خطر از کشور رفع شود. صاحبکاران این تبلیغاتچی ها ارزان بها، امکاناتی عظیم برای رسیدن به اهداف خود بسیج کرده اند و نه یک تیر در ترکش دارند و نه یک خدمتگزار در اختیار. کوششان که از چند سال پیش شروع شده، باز هم ادامه خواهد داشت و همانطور که تا به حال بوده، در استخدام خادمان نوین کوتاهی نخواهند کرد. امکاناتی که به از هم پاشاندن ایران اختصاص داده شده، بیحساب است. هر روز شاهدیم که هر استعداد درجۀ دوم و سومی هم که در جایی سراغ میکنند، به فوریت برای خریدش اقدام میکنند تا هر چه موجود و در دسترس است، بسیج نمایند. در بازار ایران فروشی، هیچ متاع بنجلی بی خریدار نمانده است.

مرحلۀ اول کار آنها تعیین صورت مسئله است تا در نهایت و به این ترتیب، راه حلی را که خود طالبند به مردم ایران تحمیل نمایند. هدفشان جایگزین کردن مشکل ملی و کلی است با مشکلات گروهی و منطقه ای و جزئی. آنچه مسئلۀ قومی مینامند، قرار است جای مسئلۀ ملی را بگیرد تا ایرانیان را از هدف اصلی که مبارزه با اسلام حکومتگر است باز بدارد و نیرویی را که باید برای آزادی مملکت بسیج گردد، در راه خلاف منافع ملی به کار بیاندازد. باید به این ترفند توجه داشت و نگذاشت تا نبرد ما را از راه درستش منحرف سازند. امروزِ کشورمان را اسلامگرایان از ما دزدیده اند، فردایش را اینها میخواهند از چنگمان در بیاورند. نباید به احدی چنین فرصتی داد.

2016-12-11