کند و کاوی درباره فدرالیسم (۱۵)-منوچهر صالحی

فدرالیسم در پاکستان پاکستان تا پیش از جنگ جهانی دوم بخشی از سرزمین هند و مستعمره دولت بریتانیای کبیر بود. کنگره ملی هند در سال ۱۸۸۵ تشکیل شد و در آغاز این جنبش خواستار آن بود که دولت استعمارگر بریتانیا سیستم اداری هند را به تدریج به روشنفکران هند بسپارد تا آن‌ها بهتر بتوانند در … ادامه خواندن کند و کاوی درباره فدرالیسم (۱۵)-منوچهر صالحی