Home ستون آزاد آرشیو ستون آزاد خدا به جهان و جهانیان رحم کند! – شیرین سمیعی

خدا به جهان و جهانیان رحم کند! – شیرین سمیعی

فلک به مردم نادان دهد زمام مراد
«حافظ»

پیام آقای ترامپ را شنیدم و دود از سرم برخاست! دانسته بودم که طرف اندکی پرت است، ولی نه تا این حد، که به دنبال خرابی و ویرانی آثار تاریخی ایران رود و او نیز همچو اهریمن آدمکشی چو خلخالی، وزیر دست راست حاکم جانی شیعیان ایران، امام خمینی ره!!! بیندیشد! چون خلخانی فرومایه هم به دنبال انهدام آثار تاریخی ایران بود، همانطور که نابخردانی در افغانستان و عراق و سوریه، آثار تاریخی موزه نینوا و شهر باستانی نمرود و پالمیرا را ویران کردند!
جهانیان این جنایات را به حساب پس ماندگی و بی دانشی گروه های مسلمان افراطی نهادند، اما شنیدن چنین سخنانی و یک چنین تهدیدی از سوی رئیس جمهور امریکا، کشوری که به دنبال حکومت جهانی ست، براستی حیرت آور است! و باید خدا به جهان و جهانیان رحم کند! چه باید کرد و گفت که زمام مراد همچنان به دست مردم نادان است! و اما، «طامات تا بچند و خرافات تا بکی»!

آقای ترامپ اگر چنین کند نادانسته به راه دستار برسرانی که ادعای اولادی پیامبر اسلام را در ایران دارند، می رود و به خواست دیرینه آنان عمل می کند! افرادی که سالهاست در آرزوی از بین بردن آثار تاریخی گذشته ایرانیان هستند و در انتظار روزی که ایران را تبدیل به صحرای عربستان، سرزمین دوران جدشان کنند! و چه بهتر که این خواستشان به دست شیطان بزرگ انجام گیرد و او آنان را به این آرزوی دیرینه شان برساند و خودشان لعنت نشوند، و پاسخگوی ایرانیان نباشند.

حاکمان ایران چهل و اندی سال است که نه تنها در حال تخریب آثار فرهنگی ایران، که در حال زدودن دانستنی های تاریخ گذشته ایرانیان نیز می باشند و تاریخ دستار به سران با حمله اعراب و ویرانی ایران آغاز می شود و امروز یک چنین تاریخی را به دانش آموزان می آموزند. دیگر این که تنها به فقر مادی و معنوی ایرانیان بسنده نمی کنند و سالهاست که خودشان مشغول تاراج آثار تاریخی این سرزمین هستند. دوستی که تازه از ایران بازگشته است برایم حکایت می کرد که پس از انقلاب، باری دگر به تخت جمشید رفته بود و شگفت زده دید که تنها دروازه اش باقی مانده است و ستونها و سرهای شان دیگر وجود ندارد. پرسید چه روی داده است و به او گفتند، برای دیدن شان باید به موزه های کشورهای دیگر برود که همه ی این آثار را برده اند و به دیگر کشورها فروخته اند. و من منتظر تصویر این فاجعه هستم که قول داد برایم ارسال دارد.

متآسفانه ویرانی آثار تاریخی و شهرها در دنیا تازه ای نیست، کم نبودند نابخران و روان پریشانی که در طول تاریخ چنین اوامری صادر کردند و دژخیمان و تبهکارانی که به دنبال یکچنین تباه کاری هایی رفتند.

هیتلر دستور ویرانی شهر پاریس را داده بود، که خوشبختانه حوادثی سبب شد که این نقشه ی پلید او اجرا نشود. و اما چه بناهایی که در طول جنگها ویران شدند، حتی در ایتالیا هنگام حمله متفقین، اهالی که می پنداشتند کلیسای تاریخی محلی بخاطر قدمتش ویران نخواهد شد، به درونش پناه برده بودند و نمی دانستند که مهاجمین به قدمتش نمی اندیشند، چراکه نیندیشیدند و بمب بر سرش ریختند و ویرانش کردند!

و اما عجیب تر از همه این که گویی رئیس جمهور امریکا نمی داند که آثار تاریخی ایران نه تنها به ایران، که به دنیا تعلق دارد و به مردم این دنیا از هر کشوری، و نموداری از تمدن مردم روی این زمین است. امروز آدمها از چهار گوشه ی دنیا برای دیدنش می شتابند و گاه حتی خطر به جان می خرند که برای زیارت پاره ای از مکان هایش به آن دیار روند. چندی پیش، در پاریس، فردی که دانسته بود من ایرانی هستم، به من گفت: من یهودی هستم، و دوستی دارم که در اسرائیل زندگی می کند. از ایران آمده بود و برایم تعریف می کرد همواره آرزو داشت به زیارت مزار کورش رود. و روزی که تصمیم گرفت به این منظور به ایران سفر کند، اطرافیان با او از خطراتش گفتند و او را از این سفر منع کردند، اما او دل به دریا زد و توانست خودش را به ایران برساند، و بر سر مزار کورش رود!

خوشبختانه چون برایش مسئله ای پیش نیامد و مزاحمتی ایجاد نشد، شهامت یافت و به دیدار سایر آثار تاریخی آن خطه هم رفت و سلامت به پاریس رسید که به اسرائیل بازگردد! نمی دانید چه حال خوشی داشت و چه تعریفهایی از از آن سرزمین می کرد!

در آن زمان چون هنوز آقای ترامپی پیدا نبود، من نتوانستم به او بگویم که دوستش باید برود و تعریفهایش را به گوش آقای ترامپ بخواند، مگر اندکی بر سر عقل آید!

شیرین سمیعی