اُفقِ سرنگونی: مردم و اپوزیسیون- سهراب اسفندیار

دیگر کمتر کسی از مردم ایران هست که از شرایط کشور ناراضی نبوده و به دنبال تغییر نباشد، اکنون اکثرایرانیان به دنبال بهبود شرایط زندگی، رفاه و آینده ای روشن اند و تنها به امید یک اتفاق بزرگ که نویدبخش آزادی و رهایی باشد این روزگار جهنمی را تحمل میکنند. بر کسی پوشیده نیست که … ادامه خواندن اُفقِ سرنگونی: مردم و اپوزیسیون- سهراب اسفندیار